twoDotsSmallAltText

Vartojimo kredito sutarties bendroji dalis

Galioja nuo 2024 m. balandžio 3 d.

Vartojimo kredito sutarties bendroji dalis

Ši Vartojimo kredito sutartis sudaryta tarp:

 • Mūsų, t. y. AB „Fjord Bank“, įmonės kodas 304493038, registruotos buveinės adresas Rinktinės g. 5, Vilnius („mes“ arba „Fjord Bank“), ir
 • Jūsų, t. y. šios Vartojimo kredito sutarties specialiojoje dalyje nurodyto vartojimo kreditogavėjo („Jūs“).

Visos Vartojimo kredito sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos (Bendrosios sąlygos), nebent šioje Vartojimo kredito sutartyje būtų numatyta kitaip.

Kokie dokumentai sudaro šią Vartojimo kredito sutartį?

1. Vartojimo kredito sutartį sudaro:

 • šios Vartojimo kredito sutarties bendroji ir specialioji dalys (specialioji dalis detalizuoja bendrosios dalies sąlygas Jūsų atžvilgiu);
 • Įmokų mokėjimo grafikas;
 • Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos (Bendrosios sąlygos), kurios viešai prieinamos internetosvetainėje www.fjordbank.lt;
 • Fjord Bank interneto svetainėje www.fjordbank.lt skelbiami Įkainiai.

2. Sudarydami šią Vartojimo kredito sutartį patvirtinate, jog turėjote pakankamai laiko susipažinti ir tinkamai susipažinote su visais ją sudarančiais dokumentais. Vartojimo kredito sutartį sudarančius dokumentus galite bet kada galite rasti prisijungę prie savo asmeninės Fjord Bank portalo paskyros.

Dėl ko susitariame šia Vartojimo kredito sutartimi?

3. Pagal šią Vartojimo kredito sutartį mes įsipareigojame Jums suteikti Vartojimo kreditą. Tuo tarpu Jūs įsipareigojate mums laiku grąžinti Jums suteiktą Vartojimo kreditą, sumokėti Palūkanas, kitas mokėtinas sumas bei įvykdyti kitus savo įsipareigojimus šioje Vartojimo kredito sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

4. Vartojimo kreditas Jums suteikiamas tik vartojimo tikslams (t. y. asmeninėms, šeimos ar namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms). Vartojimo kredito sutarties specialiojoje dalyje detalizuojama Vartojimo kredito paskirtis.

Kaip apskaičiuojama bendros Vartojimo kredito kainos metinė norma?

5. Bendros Vartojimo kredito kainos metinė norma yra bendra Vartojimo kredito kaina (t. y. visos su šia Vartojimo kredito sutartimi susijusios Jūsų išlaidos, kurias turite sumokėti ir kurios mums žinomos), išreikšta metiniu procentų dydžiu.

6. Bendros Vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuojama pagal Lietuvos banko patvirtintas taisykles ir remiantis prielaidomis, kad Vartojimo kredito sutartis galios sutartą laikotarpį, šalys tinkamai ir laiku vykdys savo įsipareigojimus, o palūkanų norma ir kitos išlaidos išliks nepakitusios iki pat Vartojimo kredito sutarties galiojimo pabaigos.

Kaip ši Vartojimo kredito sutartis sudaroma?

7. Įvertinę Jūsų pateiktą informaciją, taip pat registruose ir duomenų bazėse prieinamus duomenis apie Jūsų kreditingumą, mes priimame sprendimą dėl Vartojimo kredito suteikimo. Jei mūsų sprendimas yra teigiamas, pateikiame Jums išsamų pasiūlymą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo.

8. Vartojimo kredito sutartis sudaroma elektroniniu būdu, Jums ją patvirtinant (akceptuojant):

 • elektroniniu parašu, arba
 • pasiūlymo sudaryti Vartojimo kredito sutartį lange įvedant SMS kodą.

SMS kodas Jums siunčiamas tik po to, kai tiesioginio vaizdo perdavimo sesijos metu nustatoma Jūsų tapatybė ir Jūs, susipažinę su pateiktu pasiūlymu, pažymite (paspaudžiate) pasirinkimą sudaryti Vartojimo kredito sutartį.

Jūs ir mes aiškiai susitariame, kad minėto SMS kodo įvedimas:

 • aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtina (išreiškia) Jūsų valia sudaryti (akceptuoti) Vartojimo kredito sutartį ir prisiimti visas tokioje sutartyje numatytas teises ir pareigas;
 • laikomas Jūsų parašu, turinčiu Lietuvos Respublikos Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo III skyriuje įtvirtintą teisinę galią ir tokiu parašu patvirtinta Vartojimo kredito sutartis prilyginama rašytinės formos dokumentui, kuris sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Jūsų parašu kiekviename jo lape.

9. Vartojimo kredito sutartis laikoma sudaryta, kai Jūsų pasirašytą (akceptuotą) sutartį mes patvirtiname Fjord Bank kvalifikuotu elektroniniu spaudu. Vartojimo kredito sutarties sudarymo data nurodoma Vartojimo kredito sutarties specialiojoje dalyje

10. Vartojimo kredito sutartis sudaroma tik po to, kai susipažinsite su Jums pateikta standartine informacija apie Vartojimo kreditą bei pažymėsite (paspausite) tai patvirtinantį pasirinkimą.

11. Elektroniniu būdu sudaryta Vartojimo kredito sutartis turi tokią pačią juridinę galią kaip ir ranka pasirašyta sutartis.

12. Sudarytos Vartojimo kredito sutarties elektroninę versiją bei kitą su šia Vartojimo kredito sutartimi susijusią informaciją (pvz., Įmokų mokėjimo grafiką) rasite asmeninėje Fjord Bank portalo paskyroje.

13. Siekiant užtikrinti sudarytos Vartojimo sutarties teksto autentiškumą gali būti suformuojamas ir Jūsų asmeninėje Fjord Bank portalo paskyroje nurodomas MD5 kodas.

Kada ir kaip išmokamas Vartojimo kreditas?

14. Mes išmokėsime Vartojimo kreditą į Jūsų nurodytą Kliento sąskaitą per 2 darbo dienas nuo šios Vartojimo kredito sudarymo dienos.

15. Jeigu mes vėluojame Jums išmokėti Vartojimo kreditą, turite teisę pateikti mums prašymą ir už kiekvieną uždelstą Vartojimo kredito išmokėjimo dieną Jums į Kliento sąskaitą sumokėsime 0,05 proc. delspinigius nuo sumos, kurios išmokėjimo terminas praleistas.

16. Jeigu iki Vartojimo kredito išmokėjimo atsiranda pagrindas dėl kurio mes galime vienašališkai nutraukti šią Vartojimo kredito sutartį, mes turime teisę Jums atsisakyti išmokėti Vartojimo kreditą.

Kaip atliekami mokėjimai?

17. Jūs įsipareigojate Fjord Bank grąžinti Vartojimo kreditą, sumokėti Palūkanas ir kitas mokėtinas sumas Įmokų mokėjimo grafike nustatyta tvarka ir terminais (jeigu Įmokų mokėjimo grafike numatyta mokėjimo diena sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena, mokėjimo diena laikoma po jos einanti darbo diena.). Aktualų Įmokų mokėjimo grafiką bet kada galite rasti asmeninėje Fjord Bank portalo paskyroje.

18. Kiekviena Jūsų mokama įmoka turi būti pervesta į Fjord Bank sąskaitą ta pačia valiuta, kuria buvo išmokėtas Vartojimo kreditas, o mokėjimas laikomas įvykdytu, kai piniginės lėšos įskaitomos į Fjord Bank sąskaitą. Mokėjimo pavedime turite nurodyti savo vardą, pavardę, šios Vartojimo kredito sutarties numerį. Tuo atveju, jeigu gautame mokėjimo pavedime nurodyti duomenys bus neaiškūs ar prieštaringi, pirmiausia mes vadovausimės sutarties numeriu ir tik tuomet mokėtojo vardu ir pavarde.

19. Įmokos apskaičiuojamos taikant anuiteto metodą, t. y. nustatytomis įmokų mokėjimo dienomis turi būti mokamos vienodo dydžio įmokos (pirmoji ir paskutinė įmokos gali būti skirtingos).

20. Jūsų pagal Įmokų mokėjimo grafiką mokamas įmokas Fjord Bank sudaro:

 • grąžinama Vartojimo kredito dalis;
 • apskaičiuotos Palūkanos;
 • Sutarties sudarymo mokesčio dalis;
 • Periodinis administravimo mokestis.

Grąžinamos Vartojimo kredito dalies, apskaičiuotų Palūkanų dydžio, Sutarties sudarymo mokesčio dalies bei Periodinio administravimo mokesčio dydžio santykis kiekvienoje įmokoje detalizuojamas Įmokų mokėjimo grafike.

21.Palūkanos apskaičiuojamos nuo likusios negrąžintos Vartojimo kredito sumos atsižvelgiant į faktinį dienų skaičių metuose. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo Vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos ir skaičiuojamos iki viso Vartojimo kredito grąžinimo dienos.

22. Sutarties sudarymo mokestis bei Periodinis administravimo mokestis apskaičiuojami Vartojimo kredito sutarties specialiojoje dalyje nustatyta tvarka ir dydžiais.

23. Įmokų mokėjimo grafike pirmasis Periodinio adminsitravimo mokesčio mokėjimas gali būti numatytas praėjus daugiau arba mažiau nei vienam mėnesiui po Vartojimo kredito sutarties sudarymo ir, nepriklausomai nuo to, ar toks laikotarpis yra ilgesnis, ar trumpesnis nei vienas mėnuo, pirmojo Periodinio administravimo mokesčio dydis nekinta. Suformavus naują Įmokų mokėjimo grafiką (pavyzdžiui, Jums atlikus išankstinį Vartojimo kredito dalies grąžinimą), Periodinio administravimo mokesčio dydis išliks toks pats, kaip ir prieš naujo Įmokų mokėjimo grafiko suformavimą.

24. Bet kokias kitas aukščiau nepaminėtas mokėtinas sumas, jei tokių būtų, taip pat turite sumokėti pavedimu į Fjord Bank sąskaitą ta pačia valiuta, kuria buvo išmokėtas Vartojimo kreditas.

25. Iš Jūsų gautas sumas paskirstysime tokia tvarka: pirmiausia padengsime mūsų patirtas išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, tuomet paeiliui – nesumokėtus Vartojimo kredito sutarties aptarnavimo mokesčius ar kompensacijas (pvz., Sutarties sudarymo, Periodinio administravimo mokesčius ar išankstinio Vartojimo kredito/ jo dalies grąžinimo kompensaciją), priskaičiuotus delspinigius, Palūkanas ir grąžinamo Vartojimo kredito sumą.

Kaip galima Vartojimo kreditą (ar jo dalį) grąžinti anksčiau?

26. Jūs galite bet kuriuo metu grąžinti Vartojimo kreditą (ar jo dalį) anksčiau nustatyto termino, t. y. anksčiau nei numatyta Įmokų mokėjimo grafike. Norėdami anksčiau nustatyto termino grąžinti visą Vartojimo kreditą (ar jo dalį), Jūs turite užpildyti prašymą dėl vartojimo kredito grąžinimo anksčiau termino (prašymo forma skelbiama interneto svetainėje www.fjordbank.lt) ir pateikti ją el. paštu [email protected] ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamos išankstinio grąžinimo dienos.

27. Grąžinus Vartojimo kredito dalį anksčiau nustatyto termino Jums sumažėja bendra vartojimo kredito kaina: sumažinus Vartojimo kredito sumos likutį, taip pat sumažėja ir nuo šio Vartojimo kredito likučio skaičiuojamos Palūkanos bei kitos mokėtinos sumos. Atsižvelgdami į tai mes atnaujinsime Įmokų mokėjimo grafiką, taikydami Vartojimo kredito sutarties specialiojoje dalyje nustatytą metinę fiksuotą palūkanų normą, Sutarties sudarymo mokestį, Periodinį administravimo mokestį, ir sutrumpindami galutinį Vartojimo kredito grąžinimo terminą (sumažės Įmokų mokėjimo grafike numatytų periodinių įmokų skaičius, o įmokų dydis liks nepakitęs arba neženkliai pakitęs). Atnaujintą Įmokų mokėjimo grafiką paskelbsime Jūsų asmeninėje Fjord Bank portalo paskyroje. Taip paskelbtas atnaujintas Įmokų mokėjimo grafikas tampa privalomu ir nėra atskirai pasirašomas ir/ar kitaip tvirtinamas. Jūs įsipareigojate per 2 darbo dienas po Vartojimo kredito dalies grąžinimo anksčiau nustatyto termino prisijungti prie asmeninės Fjord Bank portalo paskyros, susipažinti su atnaujintu Įmokų mokėjimo grafikų ir jo laikytis.

28. Grąžinant visą Vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino Jūs turite sumokėti neapmokėtą Sutarties sudarymo mokestį, iki grąžinimo dienos apskaičiuotas Palūkanas ir Periodinį administravimo mokestį, kompensaciją pagal 29 punktą (tik jei anksčiau nustatyto termino grąžinama suma atitinka 29 punkte nurodytas sąlygas), su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu susijusias išlaidas (jei tokių būtų).

29. Tais atvejais, kai Jūsų anksčiau nustatyto termino grąžinama Vartojimo (ar jo dalies) suma viršija 2 320 EUR per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, mes papildomai paprašysime mums sumokėti kompensaciją, kurios dydis yra lygus:

 • 1 procentui nuo anksčiau nustatyto termino grąžinamos Vartojimo kredito (ar jo dalies) sumos – kai laikotarpis nuo Vartojimo kredito (ar jo dalies) sumos grąžinimo anksčiau nustatyto termino dienos iki šios Vartojimo kredito sutarties pabaigos dienos yra ilgesnis kaip vieneri metai; arba
 • 0,5 procento nuo anksčiau nustatyto termino grąžinamos Vartojimo kredito(ar jo dalies) sumos – kai laikotarpis nuo Vartojimo kredito (ar jo dalies) sumos grąžinimo anksčiau nustatyto termino dienos iki šios Vartojimo kredito sutarties pabaigos dienos yra trumpesnis kaip vieneri metai.
 • jeigu ši aukščiau nurodyta kompensacija yra didesnė nei priskaičiuotų Palūkanų suma, kurią Jūs turėjote sumokėti įprastai vykdydami šią Vartojimo kredito sutartį iki jos pabaigos dienos, tuomet mokėtinos kompensacijos dydis lygus iki šios Vartojimo kredito sutarties pabaigos dienos apskaičiuotai Palūkanų sumai.

Kas bus Jeigu laiku nevykdysite savo įsipareigojimų?

30. Jums praleidus mokėjimų terminus nuo visos pradelstos sumokėti sumos turėsite mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigių sumokėjimas Jūsų neatleidžia nuo Vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

Delspinigiai nuo visos pradelstos sumokėti sumos yra skaičiuojami ne ilgiau kaip už bendrą 180 kalendorinių dienų laikotarpį. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai (išskyrus mokėjimo palūkanas) už Vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą Jums nėra taikomi.

Mokėjimo palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti kredito sumos už visą pradelsimo laiką.

31. Jums nevykdant šia Vartojimo kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, galimos ir kitos neigiamos pasekmės, pvz.:

 • gali pablogėti Jūsų kreditingumo istorija, dėl ko Jums gali pasunkėti galimybės skolintis ateityje;
 • galime nutraukti šią Vartojimo kredito sutartį joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
 • Jūsų atžvilgiu gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, dėl ko gali būti areštuotas Jumspriklausantis turtas, Jums gali tekti padengti skolos išieškojimo, teismo ir kitas išlaidas.

32. Jeigu esate pas mus padėjęs terminuotą indėlį, pasibaigus tokio indėlio terminui mes turime teisę vienašališkai iš Jums grąžinamos sumos (pvz., grąžinamos indėlio sumos ir (ar) priskaičiuotų palūkanų) išskaityti Jūsų įsiskolinimą pagal šią Vartojimo kredito sutartį.

Kokiomis sąlygomis Jūs galite atsisakyti šios Vartojimo kredito sutarties?

33. Jūs galite nenurodydami priežasties atsisakyti šios Vartojimo kredito sutarties per apsisprendimo laikotarpį, t. y. per 2 kalendorines dienas nuo Vartojimo kredito išmokėjimo dienos. Ne vėliau, kaip iki šio apsisprendimo laikotarpio pabaigos el. paštu [email protected] turite mums pateikti prašymą ir grąžinti Jums išmokėtą Vartojimo kreditą. Tokiu atveju Jums nebus taikomas Sutarties sudarymo mokestis, Palūkanos, kiti mokesčiai ir bus laikoma, jog Jūs atsisakėte šios Vartojimo kredito sutarties.

34. Jūs taip pat galite atsisakyti šios Vartojimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo šios Vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos. Tokiu atveju Jūs turite:

 • ne vėliau, kaip iki šio termino pabaigos el. paštu [email protected] pateikti mums prašymą; ir
 • per 30 kalendorinių dienų nuo tokio prašymo pateikimo dienos turite grąžinti mums Vartojimo kreditą ir sumokėti Palūkanas (kurios susikaupė nuo Vartojimo kredito išmokėjimo dienos iki Vartojimo kredito grąžinimo dienos).

35. Jums pranešus Vartojimo kredito sutarties atsisakymą, bet per sutarties 33, 34 punktuose nurodytus terminus negrąžinus, ar grąžinus ne visas pagal tokius punktus mokėtinas sumas, bus laikoma, kad Vartojimo kredito sutarties Jūs neatsisakėte. Tokiu atveju Jūs privalote toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus (mokėti Palūkanas ir kitus Vartojimo kredito sutartyje numatytus mokėjimus).

36. Sudarydami šią Vartojimo kredito sutartį Jūs sutinkate, kad Vartojimo kredito sutartis būtų pradėta vykdyti jos sudarymo dieną, t. y. nepasibaigus aukščiau nurodytam 14 kalendorinių dienų atsisakymo nuo sutarties terminui.

Kokiais atvejais mes galime nutraukti šią Vartojimo kredito sutartį?

37. Mes galime nutraukti šią Vartojimo kredito sutartį vienašališkai kai:

 • Jūsų mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra didesnė negu 10 proc. negrąžintos Vartojimo kredito sumos arba Jūsų mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės. Apie Vartojimo kredito sutarties nutraukimą šiuo pagrindu Jus raštu įspėsime ne mažiau kaip 2 kartus;
 • pateikėte klaidingą arba nutylėjote svarbią informaciją, kurios pagrindu buvo vertinamas Jūsų kreditingumas ir priimtas sprendimas suteikti Jums Vartojimo kreditą;
 • iki Vartojimo kredito išmokėjimo pakinta informacija, kurios pagrindu buvo vertinamas Jūsų kreditingumas ir priimtas sprendimas suteikti Jums Vartojimo kreditą, ir dėl tokio pokyčio Jūsų kreditingumas nebeatitinka reikalavimų, nustatytų atsakingąjį skolinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ir/ar yra kitų aplinkybių, dėl kurių pasikeičia Jūsų kreditingumo vertinimo rezultatai;
 • Vartojimo kreditą panaudojote ne pagal nustatytą paskirtį;
 • tampate nemokus ar Jums iškeliama bankroto byla;
 • atsiranda kiti teisės aktuose nustatyti sutarties nutraukimo pagrindai.

38. Prieš nutraukdami Vartojimo kredito sutartį Jus iš anksto raštu įspėsime ir sudarysime galimybę per ne trumpesnį nei 14 kalendorinių dienų terminą pašalinti padarytą pažeidimą (jei pažeidimas gali būti ištaisytas). Jei per numatytą terminą pažeidimo nepašalinsite, Vartojimo kredito sutartį galėsime nutraukti vienašališkai, nesikreipdami į teismą.

39. Nutraukus Vartojimo kredito sutartį prieš terminą, Jus turėsite nedelsiant grąžinti mums visą negrąžintą Vartojimo kredito sumą bei sumokėti iki Vartojimo kredito grąžinimo dienos priskaičiuotas Palūkanas, iki V artojimo kredito sutarties nutraukimo priskai čiuotą Periodinį administravimo mokestį, likusią nesumokėtą viso Sutarties sudarymo mokesčio dalį bei kitas mokėtinas sumas (pvz., delspinigius).

Ką turėtumėte žinoti, jei šią Vartojimo kredito sutartį sudarote šeimos reikmėms?

40. Jei šią Vartojimo kredito sutartį sudarote šeimos reikmėms, Jūs patvirtinate, jog Vartojimo kreditas yra būtinas šeimos poreikių tenkinimui. Tokiu atveju prieš sutarties sudarymą papildomai prašysime Jūsų sutuoktinio Fjord Bank portale patvirtinti, kad jis žino apie sudaromą Vartojimo kredito sutartį nutraukdami Vartojimo kredito sutartį Jus iš anksto raštu įspėsime ir sudarysime galimybę per ir (ar) sutinka sudaryti Vartojimo kredito sutartį (pavyzdžiui, pateikti sutikimą tikrinti sutuoktinio duomenis duomenų bazėse, pasirašyti paraišką gauti Vartojimo kreditą ir kt.).

41. Pagal Vartojimo kredito sutartį, kurios paskirtis tenkinti šeimos poreikius, atsakysite solidariai su sutuoktiniu. Tai reiškia, kad kiekvienas iš Jūsų turite vykdyti visas šios Vartojimo kredito sutarties sąlygas tiek kartu, tiek atskirai.

42. Jeigu Vartojimo kredito sutartį sudarėte šeimos reikmėms, tuomet:

 • mūsų pranešimo išsiuntimas nors vienam iš sutuoktinių yra laikomas tinkamu abiejų sutuoktinių informavimu. Jeigu gavote mūsų pranešimą turite nedelsiant apie tai informuoti sutuoktinį ir sudaryti sąlygas jam susipažinti su tokiu pranešimu;
 • pranešimus ar informaciją mums abiejų sutuoktinių vardu turi teisę pateikti bet kuris vienas iš sutuoktinių. Gavę Jūsų pateiktą pranešimą, dokumentus ar informaciją laikysime, jog jį pateikėte savo ir sutuoktinio vardu. Sudarydami šią Vartojimo kredito sutartį patvirtinate, jog savo sutuoktiniui suteikiate atitinkamą teisę.

43. Jeigu Vartojimo kredito sutartį sudarote asmeninėms reikmėms, tai reiškia, kad Vartojimo kreditas suteikiamas vien Jūsų asmeniniams poreikiams. Tokiu atveju už šios Vartojimo kredito sutarties vykdymą atsakote tik Jūs.

Kokie yra kiti Jūsų įsipareigojimai?

44. Jeigu Jūsų arba Jūsų šeimos finansinė būklė pablogėja ar atsiranda kitų svarbių aplinkybių, galinčių turėti neigiamos įtakos šios Vartojimo kredito sutarties vykdymui, apie tai turite mus informuoti per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Tokiu atveju kartu ieškosime, kaip būtų galima išspręsti susiklosčiusią situaciją.

45. Jeigu keičiasi Jūsų kontaktiniai duomenys (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, adresas, telefonas), Jūs turite nedelsiant atnaujinti šiuos kontaktinius duomenis savo asmeninėje Fjord Bank portalo paskyroje. Laikoma, kad mūsų pranešimai išsiųsti paskutiniais Jūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis yra pateikti tinkamai.

46. Fjord Bank pareikalavus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turite pateikti dokumentus apie savo pajamas, taip pat kitus dokumentus apie šioje Vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą.

47. Visa sudarant ir vykdant šią Vartojimo kredito sutartį Jūsų mums pateikta informacija turi būti tiksli, teisinga ir išsami. Mes pasiliekame teisę reikalauti Jūsų atlyginti nuostolius, kuriuos patyrėme dėl Jūsų pateiktos neteisingos informacijos.

48. Jūs įsipareigojate turėti Kliento sąskaitą visą šios Vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpį.

Kiek ilgai ši Vartojimo kredito sutartis galioja ir kaip ji keičiama?

49. Ši Vartojimo kredito sutartis galioja nuo jos sudarymo iki tol, kol Jūs tinkamai ją įvykdysite (t. y. laiku grąžinsite visą gautą Vartojimo kreditą, sumokėsite priskaičiuotas Palūkanas ir kitas mokėtinas sumas).

50. Šios Vartojimo kredito sutarties sąlygos gali būti keičiamos ar pildomos Jums ir mums raštu dėl to sutarus.

51. Tam tikrais atvejais esant svarbioms priežastims (pvz., pasikeitus teisės aktams, keičiantis mūsų paslaugų funkcionalumui, keičiantis ekonominėms aplinkybėms ir pan.) ir jeigu tai nepažeidžia Jūsų teisių ir teisėtų interesų, mes galime vienašališkai keisti Vartojimo kredito sutarties sąlygas. Atkreipiame dėmesį, jog mes negalime vienašališkai keisti esminių Vartojimo kredito sutarties sąlygų, tokių kaip Vartojimo kredito suma, Palūkanų dydis, kiti mokėtini mokesčiai, Vartojimo kredito galutinis grąžinimo terminas (išskyrus 27 ir 52 punktuose aprašytą termino keitimą) ir pan. Apie keičiamas Vartojimo kredito sutarties sąlygas Jus raštu informuosime ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki numatytų pakeitimų įsigaliojimo dienos. Jei iki pakeitimų įsigaliojimo dienos mums nepranešite apie savo nesutikimą, laikysime, kad su pakeitimais sutinkate. Jums nesutikus su pakeitimais galėsite nemokamai grąžinti Vartojimo kreditą anksčiau termino ir taip nutraukti šią Vartojimo kredito sutartį.

Ką turėtumėte žinoti papildomai?

52. Susidūrus su finansiniais sunkumais, kuriuos nulėmė bent viena Vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 181 straipsnio 1 dalies papunkčiuose nurodytų aplinkybių (pavyzdžiui, Jūs ar Jūsų sutuoktinis tampa bedarbiu arba netenka ne mažiau kaip trečdalio pajamų), Vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpiu Jūs turite teisę pateikti mums prašymą raštu atidėti Įmokų mokėjimo grafike numatytų įmokų, išskyrus palūkanų, mokėjimą.

Minėtą prašymą mes tenkinsime ir atidėsime Įmokų mokėjimo grafike numatytų įmokų, išskyrus palūkanų, mokėjimą tik tuo atveju, jei yra tenkinomos papildomos VKĮ 181 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos dėl Jūsų įsipareigojimų pagal vartojimo kredito ir kitas sutartis su finansų įstaigomis vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykiu. Pažymėtina, kad mokėjimas paprastai atidedamas ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.

Taip pat pažymėtina, kad tenkinus atidėjimo prašymą suformuojamas ir Jūsų asmeninėje Fjord Bank portalo paskyroje paskelbiamas atnaujintas Įmokų mokėjimo grafikas, kuris prailginamas pridedant atidėjimo laikotarpiu nesumokėtas Vartojimo kredito, Periodinio administravimo mokesčio, Sutarties sudarymo mokečio dalis. Taip paskelbtas atnaujintas Įmokų mokėjimo grafikas tampa privalomu ir nėra atskirai pasirašomas ir/ar kitaip tvirtinamas. Jūs įsipareigojate per 2 darbo dienas po Jūsų atidėjimo prašymo tenkinimo (apie prašymo tenkinimą Jums bus pranešama telefonu ir/ar el. paštu) prisijungti prie asmeninės Fjord Bank portalo paskyros, susipažinti su atnaujintu Įmokų mokėjimo grafikų ir jo laikytis.

53. Su šia Vartojimo kredito sutartimi susijusi mūsų ir Jūsų tarpusavio komunikacija vykdoma raštu ar kita patvaria laikmena, pranešimus pateikiant paštu ir/ar elektroniniu paštu, ir/ar Fjord Bank portale, ir/ar kitu Bendrųjų sąlygų nustatytu būdu ir tvarka.

54. Iš šios Vartojimo kredito sutarties kilusių savo pareigų ir (ar) reikalavimo teisių negalite perleisti kitiems asmenims.

55. Fjord Bank gali iš šios Vartojimo kredito sutarties kilusias savo reikalavimo teises ir (ar) savo pareigas perleisti kitiems asmenims. Jei taip atsitiktų, apie tai Jums bus pranešta raštu. Bet kuriuo atveju toks perleidimas neturės jokios įtakos Jūsų teisėms ir pareigoms pagal Vartojimo kredito sutartį.

56. Šiai Vartojimo kredito sutarčiai ir ikisutartiniams santykiams taikoma Lietuvos teisė.

57. Vartojimo kreditų teikimo priežiūrą atlieka Lietuvos bankas, adresas Totorių g. 4, 01121 Vilnius,daugiau informacijos www.lb.lt.

58. Jeigu manote, kad dėl mūsų veiksmų patyrėte žalą ar mes pažeidėme Jūsų teises ar teisėtus interesus, su pagrįstu rašytiniu reikalavimu galite kreiptis į mus, į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjantį Lietuvos banką arba į teismą:

 • į mus turite teisę kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote apie savo teisių pažeidimą. Sulaukę Jūsų kreipimosi pateiksime raštišką atsakymą per 15 darbo dienų nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos (išskirtiniais atvejais atsakymo pateikimo terminas gali būti pratęstas iki 35 darbo dienų);
 • jeigu mūsų pateiktas atsakymas Jūsų netenkintų arba atsakymą vėluotume pateikti, per 1 metus nuo kreipimosi į mus turite teisę kreiptis į Lietuvos banką. Jūsų kreipimasis į Lietuvos banką neatima iš Jūsų teisės kreiptis į teismą;
 • Jūs visuomet galite kreiptis į teismą.

59. Sudarydami šią Vartojimo kredito sutartį Jūs patvirtinate, kad prieš sutarties sudarymą Jums buvo pateikta standartinės informacijos apie vartojimo kreditą forma, taip pat, kad Vartojimo kredito sutarties sąlygomis suteikiamas Vartojimo kreditas atitinka Jūsų poreikius ir finansines galimybes.

60. Jeigu Vartojimo kredito sutarties bendrosios dalies nuostatos prieštarautų specialiosios dalies nuostatoms, pirmumas teikiamas specialiosios dalies nuostatoms.

61. Tais atvejais, kai Fjord Bank portale (www.fjordbank.lt) skelbiamos Fjord Bank vadovybės patvirtintos specialios akcijos (specialūs pasiūlymai), Jūs įgyjate teisę pasinaudoti tokių akcijų sąlygomis be atskiro jų nurodymo Vartojimo kredito sutartyje, jeigu akcijos taikomos Vartojimo kredito sutartims ir Jūsų sudaryta Vartojimo kredito sutartis atitinka akcijos sąlygas.

62. Ši Vartojimo kredito sutartis sudaroma lietuvių kalba. Su Vartojimo kredito sutartį sudarančiais dokumentais galite bet kada susipažinti asmeninėje Fjord Bank portalo paskyroje.

V. 1.8