twoDotsSmallAltText

Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos

Galioja nuo 2024 m. sausio 3 d.

Džiaugiamės, kad pasirinkote AB „Fjord Bank".

Šiose Bendrosiose sąlygose išdėstomos pagrindinės nuostatos dėl to, kaip tampama mūsų klientu, kokios yra naudojimosi Fjord Bank portalu (www.fjordbank.lt) taisyklės bei kokios yra bendrosios mūsų teikiamų paslaugų sąlygos.

Prieš pradėdami naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, atidžiai susipažinkite su šiomis Bendrosiomis sąlygomis. Tapdami mūsų klientu Fjord Bank portale Jūs patvirtinate, kad susipažinote, suprantate ir sutinkate su visomis šių Bendrųjų sąlygų nuostatomis ir įsipareigojate jų laikytis.

Su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, mūsų patvirtintais paslaugų teikimo Įkainiais, paslaugų sutartimis ir kitais su mūsų paslaugomis susijusiais dokumentais galite bet kada susipažinti asmeninėje Fjord Bank portalo paskyroje, pasiekiamoje interneto svetainėje www.fjordbank.lt.

1. Vartojamos sąvokos

Jei kontekstas nereikalauja ko kito, šiose Bendrosiose sąlygose vartojamos sąvokos turi tokias reikšmes:

 • „Autorizavimo priemonė“ – elektroninės priemonės, leidžiančios prisijungti prie asmeninės Fjord Bank portalo paskyros: elektroninis parašas, „Smart-ID“, SMS kodas. Jūs privalote užtikrinti Autorizavimo priemonių konfidencialumą, neatskleisti ir neleisti jomis naudotis tretiesiems asmenims;
 • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“ – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
 • Bendrosios sąlygos“ – šios Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos;
 • darbo diena“ – kiekviena kalendorinė diena, išskyrus poilsio ir švenčių dienas;
 • Fjord Bank portalas“ – Fjord Bank internetinė sistema, pasiekiama interneto svetainėje www.fjordbank.lt. Tapus mūsų klientu, Jums sukuriama asmeninė Fjord Bank portalo paskyra, kurioje rasite visą informaciją apie mūsų Jums teikiamas paslaugas.
 • Fjord Bank sąskaita“ – Fjord Bank vardu atidaryta banko sąskaita. Visi Jūsų mokėjimai mums pagal su Jumis sudarytas sutartis vykdomi į Fjord Bank sąskaitą;
 • Įkainiai“ – mūsų patvirtinti paslaugų teikimo įkainiai, kurie yra Jums taikomi naudojantis mūsų paslaugomis. Kainoraštis, kuriame detalizuojami Įkainiai, skelbiamias interneto svetainėje www.fjordbank.lt;
 • Įmokų mokėjimo grafikas“ – periodinių įmokų už Jums suteiktą Vartojimo kreditą mokėjimo grafikas, skelbiamas Jūsų asmeninėje Fjord Bank portalo paskyroje;
 • Indėlio sutartis“ – Jūsų ir mūsų sudaroma terminuoto indėlio sutartis;
 • Indėlis“ – pagal Indėlio sutartį mūsų iš Jūsų priimta lėšų suma, kurią Indėlio sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka mes įsipareigojame Jums grąžinti ir sumokėti už ją Palūkanas.
 • Jūs“ – fizinis asmuo, kuris ketina naudotis, naudojasi arba pasinaudojo mūsų teikiamomis paslaugomis;
 • Kliento sąskaita“ – Lietuvos Respublikoje veikiančioje kitoje finansų įstaigoje Jūsų vardu atidaryta banko sąskaita mokėjimo operacijoms vykdyti;
 • MD5“ – algoritmas, kurio metu sudarytos paslaugų sutarties tekstas paverčiamas unikalia ir nekeičiama simbolių seka (kodu), tiksliai atitinkančia sudarytos paslaugų sutarties tekstą. Šis algoritmas užtikrina sudarytos paslaugų sutarties autentiškumą, nes bet koks sutarties turinio pakeitimas pakeičia ir MD5 algoritmu generuojamą simbolių seką (kodą).
 • mes“ arba „Fjord Bank“ – AB „Fjord Bank“, įmonės kodas 304493038, registruotos buveinės adresas Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika;
 • Operatorius“ – Vartojimo kredito sutarties specialiojoje dalyje nurodytas asmuo, kuris priima pagal Vartojimo kredito sutartį Jums suteiktą Vartojimo kreditą ir perveda jį Pardavėjui, taip pat atlieka kitus Vartojimo kredito tarpininkui priskirtus veiksmus;
 • Palūkanos“ – metinės palūkanos, kurias įsipareigojate mokėti mums už suteiktą Vartojimo kreditą arba kurias mes įsipareigojame Jums mokėti už Jūsų laikomą Indėlį;
 • Pardavėjas“ – Vartojimo kredito sutarties specialiojoje dalyje nurodytas asmuo, su kuriuo Jūs sudarote prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutartį ir kuris atlieka kitus Vartojimo kredito tarpininkui priskirtus veiksmus;
 • prekė/paslauga“ – Vartojimo kredito sutarties specialiojoje dalyje nurodyta prekė(-ės) ir (ar) paslauga(-os), kurią(-ias) Jūs įsigyjate iš Pardavėjo Jums suteiktu Vartojimo kreditu;
 • paslaugų sutartis“ – Indėlio sutartis ir (ar) Vartojimo kredito sutartis;
 • Periodinis administravimo mokestis“ – Vartojimo kredito sutarties specialiojoje dalyje nurodytas mokestis, kurį įsipareigojate mokėti kas mėnesį Įmokų mokėjimo grafike nustatyta tvarka už Vartojimo kredito sutarties administravimą;
 • SMS kodas“ – skaičių ir (ar) raidžių, ir(ar) simbolių rinkinys, atsiunčiamas Jūsų nurodytu telefono numeriu, ir naudojamas paslaugų sutarties sudarymo veiksmui patvirtinti, prisijungti prie asmeninės Fjord Bank portalo paskyros;
 • Sutarties sudarymo mokestis“ - Vartojimo kredito sutarties specialiojoje dalyje nurodytas mokestis, kurį įsipareigojate sumokėti už Vartojimo kredito sutarties sudarymą. Šis mokestis Vartojimo kredito sutarties sudarymo metu atidedamas ir Jūs jį įsipareigojate sumokėti Įmokų mokėjimo grafike nustatytomis dalimis ir terminais;
 • Vartojimo kreditas“ – kredito suma, kurią įsipareigojame Jums suteikti pagal Vartojimo kredito sutartį Jūsų asmeninėms, šeimos, namų ūkio (bet ne verslo ar profesinėms) reikmėms;
 • Vartojimo kredito sutartis“– Jūsų ir mūsų sudaroma vartojimo kredito sutartis.
 • Vartojimo kredito tarpininkas“ – Pardavėjas ir (ar) Operatorius, ir (ar) kitas asmuo, kuris bendradarbiauja su Fjord Bank ir atlieka bent vieną iš šių veiksmų: pateikia arba siūlo Jums Vartojimo kredito sutartį, padeda Jums atlikti kitus su Vartojimo kredito gavimu susijusius veiksmus, Fjord Bank vardu sudaro su Jumis Vartojimo kredito sutartį.

Aukščiau nurodytos sąvokos taip pat vartojamos ir Jūsų su mumis sudaromose paslaugų sutartyse bei kituose mūsų dokumentuose (nebent šiose paslaugų sutartyse ar dokumentuose būtų nurodyta kitaip).

2. Informacija apie mus

Mūsų duomenys: AB „Fjord Bank“, įmonės kodas 304493038, registruotos buveinės adresas Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninis paštas [email protected], interneto tinklalapio adresas www.fjordbank.lt. Duomenys apie Fjord Bank kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (VĮ „Registrų centras“).

Fjord Bank veikia pagal Lietuvos banko išduotą specializuoto banko licenciją. Mūsų veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas (adresas Totorių g. 4, 01121 Vilnius, el. paštas [email protected], daugiau informacijos www.lb.lt).

Teikdami finansines paslaugas griežtai laikomės taikytinų teisės aktų, priežiūros institucijų rekomendacijų bei vadovaujamės aukščiausiais verslo praktikos standartais.

3. Mūsų teikiamos paslaugos

Fjord Bank portale savo klientams teikiame šias finansines paslaugas:

 • priimame Indėlius (t. y. terminuotus indėlius);

Jūsų įneštas Indėlis yra apdraustas indėlių draudimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Daugiau informacijos apie indėlių draudimo apsaugą ir jos ribas pateikiama informacijoje apie indėlių apsaugą.

 • teikiame Vartojimo kreditus (t. y. kreditus asmeninėms, šeimos, namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms).

Teikdami šias finansines paslaugas vadovaujamės:

 • šiomis Bendrosiomis sąlygomis, atskirai su Jumis sudaryta konkrečia paslaugos sutartimi (jos bendrąja ir specialiąja dalimis, priedais) bei interneto svetainėje www.fjordbank.lt skelbiamais mūsų patvirtintais Įkainiais;

Visais atvejais konkrečios paslaugų sutarties bendroji ir specialioji dalis turi pirmenybę prieš šias Bendrąsias sąlygas.

 • Lietuvos Respublikos teisės aktais, tarp jų Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymu ir kitais taikytinais teisės aktais.

4. Tapimas mūsų klientu

Esame visiškai skaitmeninis bankas ir savo finansines paslaugas teikiame tik internetu. Norėdami naudotis mūsų paslaugomis turite apsilankyti Fjord Bank portale tiesiogiai, arba naudodamiesi Vartojimo kredito tarpininkų paslaugomis, bei tapti mūsų klientu. Tai padaryti galite atlikdami toliau nurodytus žingsnius.

Pirmasis žingsnis. Mūsų klientais gali tapti tik fiziniai asmenys, kurie atitinka visas šias pradines sąlygas:

 • paprastai yra ne jaunesni kaip 21 metų amžiaus bei gali savo veiksmais prisiimti teises ir pareigas pagal su mumis sudaromas sutartis;
 • yra nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai ir veikia savo vardu (nėra atstovaujami kito asmens, pavyzdžiui, išdavus įgaliojimą);
 • turi nuolatinę prieigą prie interneto, taip pat tinkamą techninę bei programinę įrangą, kuri leidžia saugiai naudotis Fjord Bank portalu.

Antrasis žingsnis. Jeigu atitinkate visas aukščiau nurodytas sąlygas, Fjord Bank portale pasirinkite mūsų teikiamą paslaugą ir užpildykite paraišką gauti mūsų pasiūlymą. Pavyzdžiui, norėdami gauti mūsų pasiūlymą dėl Vartojimo kredito suteikimo, turite užpildyti Vartojimo kredito paraišką. Atitinkamai, Vartojimo kredito paraišką turite užpildyti, jei naudojatės Vartojimo kredito tarpininkų paslaugomis. Paraiškoje turi būti užpildyti visi privalomi laukeliai.

Pateikdami Jums konkretų pasiūlymą dėl mūsų paslaugų teikimo mes vertinsime, be kita ko, Jūsų paraiškoje pateiktą informaciją. Be to, naudodamiesi paraiškoje suteikta informacija, įskaitant paraišką, pateiktą naudojantis Vartojimo kredito tarpininkų paslaugomis, mes sukursime Jums asmeninę Fjord Bank portalo paskyrą ir su Jumis komunikuosime. Taigi, paraiškoje mums turite pateikti vien tik tikslią, teisingą ir išsamią informaciją.

Visi veiksmai Fjord Bank portale, Vartojimo kredito tarpininkų aplinkoje, kurioje sudaroma galimybė užpildyti paraišką ir (ar) atlikti kitus veiksmus, turi būti atliekami Jūsų asmeniškai. Jūs negalėsite naudotis mūsų paslaugomis per Jūsų įgaliotą atstovą.

Trečiasis žingsnis. Esame finansų įstaiga, todėl prieš pradėdami teikti Jums paslaugas privalome teisės aktų ir vidaus procedūrų nustatyta tvarka tinkamai nustatyti Jūsų tapatybę.

Savo tapatybę galite patvirtinti naudodamiesi turimu kvalifikuotu elektroniniu parašu ir (ar) naudojant elektronines priemones, leidžiančias tiesioginį vaizdo perdavimą. Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų paraiškoje pateikta informacija neturi prieštarauti tapatybės nustatymo metu mūsų gautai informacijai.

Siekdami tinkamai įgyvendinti teisės aktų ir vidinių procedūrų reikalavimus dėl tinkamo klientų tapatybės nustatymo, mes galime Jūsų bet kada paprašyti papildomos informacijos ar dokumentų, be to, paprašyti periodiškai atnaujinti duomenis apie save. Jūs įsipareigojate tokią prašomą informaciją ir (ar) dokumentus mums laiku pateikti. Atkreipiame dėmesį, jog Jums nevykdant savo įsipareigojimo laiku ir tinkamai pateikti prašomą informaciją ir (ar) dokumentus, taip pat tuo atveju, jeigu Jūsų tapatybės patikros rezultatai mūsų netenkintų, galime atsisakyti užmegzti su Jumis dalykinius santykius arba nutraukti, sustabdyti ar apriboti mūsų paslaugų teikimą.

Mes taip pat pasiliekame teisę tam tikrais atvejais savo nuožiūra, nenurodydami jokios priežasties atsisakyti priimti asmens teikiamą paraišką arba tokiam asmeniui nustatyti papildomus (nei nurodyti aukščiau šiame Bendrųjų sąlygų skirsnyje) reikalavimus.

5. Naudojimasis Fjord Bank portalu

Po to, kai tinkamai atliksite tapatybės nustatymo procedūrą, Jums bus sukurta asmeninė Fjord Bank portalo paskyra. Šia asmenine paskyra galite naudotis tik Jūs.

Paskirtis. Prisijungę prie savo asmeninės Fjord Bank portalo paskyros, galite atlikti įvairius su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusius veiksmus: matyti su sudarytomis paslaugų sutartimis susijusią informaciją ir dokumentus (pvz., peržiūrėti sudarytas paslaugų sutartis, jų priedus, Įmokų mokėjimo grafiką ir pan.), koreguoti savo asmeninę informaciją, gauti iš mūsų pranešimus bei dokumentus, peržiūrėti pasiūlymus sudaryti paslaugų sutartis, ir pan.

Vienu metu galite turėti tik vieną savo asmeninę Fjord Bank portalo paskyrą.

Prisijungimas ir veiksmų patvirtinimas. Prisijungti prie asmeninės Fjord Bank portalo paskyros galite naudodamiesi Autorizavimo priemonėmis.

Laikoma, kad visus veiksmus asmeninėje Fjord Bank portalo paskiroje atlikote Jūs, jei prie tokios paskiros yra prisijungiama Autorizavimo priemonėmis.

Saugumo reikalavimai. Jungdamiesi ir naudodamiesi asmenine Fjord Bank portalo paskyra Jūs įsipareigojate:

 • naudotis Fjord Bank portalu bei mūsų teikiamomis paslaugomis tik teisėtais tikslais ir interesais;
 • jokiu būdu nesudaryti sąlygų ir neleisti jokiems tretiesiems asmenims prisijungti ar naudotis Jūsų asmenine Fjord Bank portalo paskyra. Jums sužinojus ar įtariant, kad prie Jūsų asmeninės Fjord Bank portalo paskyros jungėsi ar ja naudojosi kiti tretieji asmenys, privalote nedelsiant mus apie tai informuoti ir imtis visų protingų saugumo priemonių;
 • saugoti savo asmens duomenis ir konfidencialią informaciją, susijusią su mūsų teikiamomis Jums paslaugomis;
 • asmeninėje Fjord Bank portalo paskyroje pateikti tik teisingą, tikslią ir visapusišką informaciją bei dokumentus;
 • naudojantis Fjord Bank portalu neperduoti arba neįvesti jokių duomenų, kuriuose galėtų būti kenkėjiškos programinės įrangos, virusų, taip pat neįvedinėti bet kokių kodų, failų ar programų, kurios galėtų kenkti Fjord Bank portalo, jo techninės ar programinės įrangos funkcionalumui. Fjord Bank portalu turite naudotis taip, jog tai būtų suderinama su šio portalo, jame esančių duomenų saugumu bei mūsų teikiamomis paslaugomis;
 • tinkamai vykdyti šiose Bendrosiose sąlygose nurodytas savo pareigas bei laikytis teisės aktų reikalavimų.

Jeigu dėl Jūsų pareigų tinkamo nesilaikymo mums ir (ar) kitiems asmenims būtų padaryta žala, Jūs būsite atsakingas už šios žalos atlyginimą.

Mes turime teisę fiksuoti asmeninėje Fjord Bank portalo paskyroje Jūsų atliekamus veiksmus (pvz., prisijungimo laiką, Jūsų pasirinkimus ir pan.).

6. Mūsų paslaugų teikimo sąlygos

Tinkamai atlikę visus šių Bendrųjų sąlygų 4 skirsnyje nurodytus žingsnius tapsite mūsų klientu.

Kliento sąskaitos turėjimas. Atkreipiame dėmesį, jog Jums norint pasinaudoti mūsų paslaugomis, papildomai privalote turėti Kliento sąskaitą (netaikoma prekės/paslaugos įsigijimo atveju), t. y. Lietuvos Respublikoje veikiančioje kitoje finansų įstaigoje Jūsų vardu atidarytą banko sąskaitą mokėjimo operacijoms vykdyti. Kliento sąskaita yra reikalinga mūsų paslaugų teikimui, pvz.:

 • norėdami padėti Indėlį, Jūs turėsite Indėlio sumą pervesti į Fjord Bank sąskaitą būtent iš Kliento sąskaitos. Be to, į Kliento sąskaitą mes mokėsime Jums už Indėlį priskaičiuotas Palūkanas;
 • teikdami Vartojimo kreditą, kredito sumą pervesime Jums į Kliento sąskaitą (netaikoma prekės/paslaugos įsigijimo atveju), o periodines įmokas ar kitus su Vartojimo kredito sutartimi susijusius mokėjimus mums turėsite atlikti iš Kliento sąskaitos į Fjord Bank sąskaitą.

Mūsų pasiūlymo pateikimas. Jums pateikus tinkamai užpildytą paraišką dėl konkrečios paslaugų sutarties sudarymo, ją vertiname. Paraiškos vertinimo metu taip pat galime Jūsų paprašyti pateikti papildomos informacijos ir (ar) dokumentų.

Surinkę ir įvertinę visą reikalingą informaciją informuosime Jus apie mūsų pasiūlymą sudaryti paslaugų sutartį, pvz.:

 • Jums siekiant sudaryti Indėlio sutartį, pateiksime Jums išsamų pasiūlymą dėl Indėlio sutarties sudarymo atsižvelgdami į Jūsų paraiškoje nurodytą pageidaujamą Indėlio sumą, terminą ir kitą Indėlio sutarties sudarymui reikalingą informaciją;
 • Jums siekiant sudaryti Vartojimo kredito sutartį, įvertinsime Jūsų paraiškoje dėl Vartojimo kredito suteikimo nurodytą ir (ar) kitą Jūsų pateiktą informaciją ir (ar) dokumentus, taip pat surinksime ir įvertinsime įvairiuose registruose ir duomenų bazėse esančius duomenis apie Jūsų kreditingumą. Tuo remdamiesi priimsime sprendimą dėl Vartojimo kredito Jums suteikimo. Jei mūsų sprendimas bus teigiamas, Jums pateiksime išsamų pasiūlymą sudaryti Vartojimo kredito sutartį.

Prieš sudarydami konkrečią paslaugų sutartį, turite išsamiai susipažinti su visomis šios paslaugos teikimo sąlygomis ir Įkainiais.

Bet kokios mūsų teikiamos paslaugos galutiniu naudos gavėju galite būti tik Jūs.

7. Sudaromos sutartys ir Jūsų teisė jų atsisakyti

Su mumis elektroniniu būdu sudaryta paslaugų sutartis turi tokią pačią juridinę galią kaip ir ranka pasirašyta sutartis.

Su mumis sudarytos paslaugų sutarties elektroninę versiją bei kitą su šia sutartimi susijusią informaciją rasite asmeninėje Fjord Bank portalo paskyroje.

Fjord Bank portale sudaromos paslaugų sutartys laikomos sudarytomis naudojantis ryšio priemones. Atkreipiame dėmesį, kad:

 • taip sudarytos paslaugų sutarties Jūs galite laisvai atsisakyti per 14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo datos. Apie tai turite mus laiku informuoti el. paštu [email protected];
 • taip sudarytą paslaugos sutartį, kol nepasibaigęs numatytas jos atsisakymo terminas (14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo dienos), galime pradėti vykdyti Jūsų sutikimu;

Jūsų teisės atsisakyti sutarties ypatumai detalizuojami konkrečioje su Jumis sudarytoje paslaugų sutartyje.

8. Jūsų ir mūsų tarpusavio komunikacija

Mūsų teikiamų paslaugų kokybei ir Jūsų patogumui užtikrinti, itin svarbi savalaikė ir operatyvi tarpusavio komunikacija. Komunikacija tarp Jūsų ir mūsų vyksta raštu, lietuvių kalba.

Pranešimų teikimo būdai. Bet kokie Jūsų mums skirti pranešimai, paklausimai, prašymai, siūlymai, dokumentai ar bet koks susirašinėjimas, jei tai susiję su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, Įkainiais ar Jūsų sudarytomis paslaugų sutartimis, mums turi būti pateikiami el. paštu [email protected].

Jūs taip pat galite pateikti mums rašytinius pranešimus paprastu paštu (mūsų buveinės adresu).

Jeigu iš pateiktos informacijos negalėsime Jūsų tinkamai identifikuoti, turime teisę reikalauti papildomos, Jus identifikuojančios informacijos.

Jums skirti mūsų pranešimai, paklausimai, siūlymai, dokumentai ar bet koks susirašinėjimas, jei tai susiję su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, Įkainiais ar Jūsų sudarytomis paslaugų sutartimis, paprastai pateikiami Jūsų asmeninėje Fjord Bank portalo paskyroje. Papildomai mes galime pateikti minėtus pranešimus ar dokumentus Jūsų nurodytu elektroniniu paštu, telefonu arba siųsdamas laišką paštu Jūsų nurodytu adresu.

Visiems mūsų klientams skirtus viešus pranešimus taip pat galime skelbti viešai Fjord Bank portale.

Pranešimų įteikimo terminai. Laikome, kad mūsų Jums išsiųstus pranešimus Jūs gavote:

 • kai mūsų pranešimas pateikiamas Jūsų asmeninėje Fjord Bank portalo paskyroje, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu ar telefonu – artimiausią darbo dieną po jo išsiuntimo dienos.
 • kai mūsų pranešimas išsiųstas paštu – praėjus 5 kalendorinėms dienoms (siunčiant Lietuvoje) arba praėjus 14 kalendorinių dienų (siunčiant į užsienį) po jo išsiuntimo dienos.

Taip pat laikome, kad Jūsų mums išsiųstų pranešimų gavimo terminai ir mūsų Jums siunčiamų pranešimų gavimo terminai sutampa.

Jeigu mūsų teikiama paslauga naudojatės kartu su kitu asmeniu (pvz., Vartojimo kredito sutartį sudarėte kartu su sutuoktiniu), tokiu atveju su šia paslauga susijusius pranešimus mes galime siųsti bet kuriam iš jūsų. Jūs įsipareigojate operatyviai pasidalinti gautu pranešimu su kitu paslauga besinaudojančiu asmeniu.

Užsienio kalba parengti dokumentai. Jeigu mums teikiate užsienyje išduotus dokumentus, jie turi būti patvirtinti apostile arba legalizuoti (priklausomai nuo to, kurioje valstybėje dokumentai išduoti). Dokumentus priimsime be minėto patvirtinimo tuo atveju, jei jie bus iš valstybių, su kuriomis Lietuva taip yra susitarusi. Dokumentus užsienio kalba prašysime išversti į lietuvių kalbą (dokumentai anglų kalba gali būti neverčiami, tačiau mes visuomet pasiliekame teisę tokiu atveju paprašyti vertimo). Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, o vertėjo parašas patvirtintas notaro.

Informavimas apie pasikeitusias aplinkybes. Jūs įsipareigojate nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, mus informuoti:

 • apie savo asmeninių duomenų, kontaktinių duomenų (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, adresas, telefonas) pasikeitimą. Šiuos duomenis turite atnaujinti savo asmeninėje Fjord Bank portalo paskyroje;

Laikome, kad mūsų pranešimai išsiųsti paskutiniais Jūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis Jums yra pateikti tinkamai.

 • apie bet kurias kitas aplinkybes, kurios gali būti svarbios vykdant su mumis sudarytas paslaugų sutartis (pvz., Vartojimo kredito sutarties galiojimo metu netenkate pajamų šaltinio ar pan.).

Jums nurodžius šią informaciją, galime Jūsų paprašyti papildomai pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Ne visuomet tokią informaciją galime gauti tiesiogiai iš mums prieinamų registrų, todėl savalaikis jos pateikimas yra itin svarbus.

9. Atliekami mokėjimai

Informacija apie mokėjimus. Detalią informaciją apie visas Jūsų mokėtinas sumas rasite asmeninėje Fjord Bank portalo paskyroje:

 • dauguma už mūsų teikiamas paslaugas Jūsų mokėtinų mokesčių yra nurodyti Įkainiuose;
 • kai kurie kiti už mūsų paslaugas mokami mokesčiai, Palūkanos, delspinigiai nustatyti konkrečios paslaugos sutartyje (pvz., Vartojimo kredito sutartyje);
 • sudarant Vartojimo kredito sutartį Jums bus suformuotas Įmokų mokėjimo grafikas, pagal kurį turėsite mokėti įmokas už Jums suteiktą kreditą.

Mokėjimų atlikimas ir paskirstymas. Visi mums skirti mokėjimai pagal su Jumis sudarytas paslaugų sutartis turi būti atliekami pavedimu iš Jūsų Kliento sąskaitos į mūsų Fjord Bank sąskaitą (prievolė mokėjimą atlikti iš Kliento sąskaitos netaikoma prekės/paslaugos įsigijimo atveju). Mokėjimai mums atliekami eurais. Jeigu mokėjimą atliksite kita valiuta, Jums teks šios valiutos konvertavimo į eurus kaštai.

Kiekviename savo mokėjimo pavedime turite nurodyti savo vardą, pavardę, unikalų sudarytos paslaugos sutarties (pagal kurią vykdomas mokėjimas) numerį. Tuo atveju, jeigu gautame mokėjimo pavedime nurodyti duomenys bus neaiškūs ar prieštaringi, pirmiausia mes vadovausimės sutarties numeriu ir tik tuomet mokėtojo vardu, pavarde bei kitais identifikatoriais.

Laikysime, jog bet kokį Jūsų mokėjimą gavome tuomet, kai toks mokėjimas bus apskaitytas Fjord Bank sąskaitoje.

Pagal sudarytas paslaugų sutartis iš Jūsų gautus mokėjimus mes paskirstysime tokia tvarka: pirmiausia padengsime mūsų patirtas išlaidas, susijusias su mūsų reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, tuomet paeiliui – nesumokėtus sutarties aptarnavimo mokesčius ar kompensacijas, priskaičiuotus delspinigius, Palūkanas ir grąžinamo Vartojimo kredito sumą.

Palūkanų skaičiavimas. Jums sudarius paslaugų sutartį, su ja susijusios Palūkanos skaičiuojamos atsižvelgiant į faktinį dienų skaičių metuose.

Piniginių įsipareigojimų nevykdymas. Itin svarbu, kad savo piniginius įsipareigojimus mums vykdytumėte laiku ir tinkamai. Jums nevykdant ar netinkamai vykdant savo piniginius įsipareigojimus gali pablogėti Jūsų kreditingumo istorija, mes galime pradėti priverstinio skolos išieškojimo procedūrą, o tam tikrais paslaugų sutartyse nustatytais atvejais – vienašališkai nutraukti paslaugų sutartį.

10. Sutarčių keitimas ir nutraukimas

Sutarčių keitimas. Su Jumis sudarytos paslaugų sutartys (Indėlio sutartis ar Vartojimo kredito sutartis) paprastai keičiamos abipusiu sutarimu.

Visgi, tam tikrais atvejais, koreguodami savo vidinius procesus, tobulindami paslaugas, jų teikimo būdus ar įgyvendindami teisės aktų reikalavimus, galime be Jūsų sutikimo vienašališkai keisti paslaugų sutartis. Tokiu atveju mes užtikriname, kad:

 • Jūsų teisės ir teisėti interesai, susiję su anksčiau sudarytomis paslaugų sutartimis, nebūtų pažeisti. Mes negalime vienašališkai keisti esminių paslaugų sutarties sąlygų (pvz., Vartojimo kredito sutartyje nustatyto fiksuoto Palūkanų dydžio);
 • apie keičiamas sąlygas informuosime Jus ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki numatytų pakeitimų įsigaliojimo dienos.

Paslaugų sutartyse gali būti numatyti papildomi jų vienašalio keitimo ypatumai.

Mes taip pat turime teisę vienašališkai keisti šias Bendrąsias sąlygas bei Įkainius. Apie Bendrųjų sąlygų keitimą Jus informuosime ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki numatytų pakeitimų įsigaliojimo dienos. Jeigu Jūsų netenkina pakeitimai, Jūs turite teisę nutraukti paslaugų sutartį, kuriai įtakos turėjo pakeitimai, iki pakeitimų įsigaliojimo datos. Tokiu atveju iki nutraukimo dienos taikysime galiojančias Bendrąsias sąlygas ir Įkainius. Jei nepasinaudosite teise nutraukti atitinkamos paslaugų sutarties, Jums ir Jūsų naudojamoms paslaugoms bus taikomos pakeistos Bendrosios sąlygos ir Įkainiai. Naujos bendrųjų sąlygų ir Įkainių versijos visada skelbiamos interneto svetainėje www.fjordbank.lt.

Sutarčių nutraukimas. Su Jumis sudarytas paslaugų sutartis (Indėlio sutartį ar Vartojimo kredito sutartį) galima anksčiau termino nutraukti tik jose nustatytais atvejais ir tvarka. Be to, kaip nurodyta 7 šių Bendrųjų sąlygų skirsnyje, Jūs taip pat galite mus apie tai informavę laisvai atsisakyti paslaugų sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo dienos (šios Jūsų teisės ypatumai gali būti detalizuojami paslaugų sutartyje).

Jeigu nėra galiojančių su Jumis sudarytų paslaugų sutarčių, Jūs galite bet kada išsiregistruoti iš Fjord Bank portalo ir uždaryti savo asmeninę Fjord Bank portalo paskyrą. Tokiu atveju šios Bendrosios sąlygos pasibaigs.

Jums iš esmės pažeidus šias Bendrąsias sąlygas (pvz., Jums nesilaikant šių Bendrųjų sąlygų 5 skirsnyje nurodytų naudojimosi Fjord Bank portalu saugumo reikalavimų arba Jums nepateikus visos mūsų prašomos informacijos ar dokumentų, reikalingų tinkamam klientų tapatybės nustatymo procedūros atlikimui ir pan.), mes turime teisę vienašališkai be papildomo įspėjimo iš karto nutraukti su Jumis sudarytas Bendrąsias sąlygas bei panaikinti ar apriboti Jums prieigą prie asmeninės Fjord Bank portalo paskyros. Pastaruoju atveju visos galiojančios ir nenutrauktos anksčiau su Jumis sudarytos paslaugų sutartys vykdomos įprasta tvarka, o su šiomis paslaugų sutartimis susijusi tarpusavio komunikacija tęsiama elektroniniu paštu ir paprastuoju paštu arba kitais mūsų ir Jūsų sutartais būdais.

11. Konfidencialumas ir Jūsų asmens duomenų apsauga

Jūsų ir mūsų sudarytos paslaugų sutartys bei su šiomis sutartimis susijusi informacija yra konfidenciali. Tokią informaciją galima atskleisti kitiems asmenims tik gavus kitos šalies (atitinkamai mūsų arba Jūsų) sutikimą, taip pat ir tais atvejais, kai tai yra būtina teisės aktų reikalavimų vykdymui ar teisėtų mūsų ar Jūsų interesų užtikrinimui (pvz., ši informacija gali būti teikiama Fjord Bank auditoriams ar asmenims, kurie Fjord Bank teikia skolų išieškojimo paslaugas).

Savo veikloje tvarkydami Jūsų asmens duomenis ir būdami šių duomenų valdytojais, užtikriname tinkamą asmens duomenų apsaugą. Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Bendruoju asmens duomenų reglamentu, kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, kompetentingų institucijų nurodymais ir rekomendacijomis bei savo vidinėmis procedūromis.

Daugiau informacijos apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kokias teises savo asmens duomenų atžvilgiu turite ir kaip jas galite įgyvendinti, rasite Fjord Bank privatumo politikoje.

12. Pretenzijų nagrinėjimas ir ginčų sprendimas

Visus tarpusavio nesusipratimus siekiame išsiaiškinti operatyviai ir taikiai. Turėdami bet kokių nusiskundimų arba ieškodami galimo susidariusios situacijos sprendimo pirmiausia susisiekite su mumis el. paštu [email protected] ir(ar) paprastu paštu adresu Rinktinės g. 5, Vilnius.

Susiekiant su mumis prašome nurodyti savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymą (galite nurodyti tiek el. pašto, tiek gyv. vietos adresą), skundo esmę (kuom skundžiamasi ir ko reikalaujama).

Jeigu manote, kad dėl mūsų veiksmų patyrėte žalą ar mes pažeidėme Jūsų teises ar teisėtus interesus, su pagrįstu rašytiniu reikalavimu galite kreiptis į mus, į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjantį Lietuvos banką arba į teismą:

 • į mus turite teisę kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote apie savo teisių pažeidimą. Prašome Jūsų kreipimesi kuo išsamiau nurodyti aplinkybes bei suformuluoti aiškų savo reikalavimą.

Sulaukę Jūsų kreipimosi mes pateiksime raštišką motyvuotą atsakymą per 15 darbo dienų nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais atsakymo pateikimo terminas gali būti pratęstas iki 35 darbo dienų – tokiu atveju per 15 darbo dienų pateiksime Jums negalutinį atsakymą, nurodydami vėlavimo priežastis bei terminą, iki kurio gausite galutinį mūsų atsakymą. Jūsų skundus nagrinėjame nemokamai.

 • jeigu mūsų pateiktas atsakymas Jūsų netenkintų arba atsakymą vėluotume pateikti, per 1 metus nuo kreipimosi į mus galite kreiptis į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjantį Lietuvos banką (adresas Totorių g. 4, 01121 Vilnius, el. paštas [email protected], daugiau informacijos http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas). Lietuvos banko sprendimas dėl ginčo yra rekomendacinio pobūdžio ir teismui neskundžiamas. Jūsų kreipimasis į Lietuvos banką neatima iš Jūsų teisės kreiptis į teismą;
 • Jūs visuomet galite kreiptis į teismą ir jame ginti savo pažeistas teises.

Mūsų ir Jūsų sutartiniams santykiams, taip pat visiems tarpusavyje kilusiems teisiniams ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13. Baigiamosios nuostatos

Jeigu mes perleistume iš su Jumis sudarytų paslaugų sutarčių kylančias savo teises ir (ar) pareigas tretiesiems asmenims, šios Bendrosios sąlygos toliau vykdant tokias paslaugų sutartis gali būti taikytinos tik atitinkama protinga ir pagrįsta apimtimi (be kita ko, atsižvelgiant į tai, jog tokie tretieji asmenys neadministruoja Fjord Bank portalo ir neseka joje vykstančios komunikacijos). Aiškumo dėlei, tokiu atveju bet kokios šiose Bendrosiose sąlygose ar paslaugų sutartyse nurodytos nuostatos dėl tarpusavio komunikacijos pasitelkiant Fjord Bank portalą turi būti suprantamos taip, jog šalys toliau komunikuoja raštu paprastuoju paštu ar įteikdamos pranešimus viena kitai asmeniškai (jeigu nėra susitariama kitaip).

Jeigu turite bendrų klausimų dėl Fjord Bank portalo veikimo ar mūsų teikiamų paslaugų, būtinai kreipkitės į mus el. paštu [email protected] arba paprastuoju paštu.

V. 1.6