twoDotsSmallAltText

Privatumo politika

Galioja nuo 2024 m. balandžio 25 d.

Šioje privatumo politikoje (toliau – ši politika) pateikiama pagrindinė informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai bendraujate su AB „Fjord Bank“ (toliau – „mes“ arba „Fjord Bank“), ketinate naudotis (arba jau naudojatės) mūsų paslaugomis, lankotės mūsų svetainėje adresu www.fjordbank.lt (toliau – „Fjord Bank“ svetainė“ arba „svetainė“) arba prisijungiate prie mūsų komandos.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Fjord Bank“, t. y. AB „Fjord Bank“, Lietuvoje registruota akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304493038, registruotos buveinės adresas Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuva.

Jei turite klausimų dėl šios politikos ar jūsų asmens duomenų apsaugos, susisiekite su „Fjord Bank“ duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu [email protected] arba paštu „Fjord Bank“ registruotos buveinės adresu.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad „Fjord Bank“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šią politiką. Pakeista politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje. Apie apie šios politikos pakeitimą taip pat būsite informuotas, el. paštu ir (ar) kitomis priemonėmis.

I. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PATEIKUS UŽKLAUSAS

„Fjord Bank“ tvarko jūsų asmens duomenis, kai pateikiate užklausas t.y. susisiekiate su „Fjord Bank“ telefonu, el. paštu, svetainėje, socialiniais tinklais ar kitomis priemonėmis.

Jums pateikus užklausą, gautus duomenis tvarkome siekdami tinkamai administruoti minėtas užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir, esant poreikiui, vykdyti teisinius reikalavimus ir ginti teisėtus „Fjord Bank“ interesus.

Be to, norėdama užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, „Fjord Bank“ gali įrašinėti telefoninius pokalbius. Tokiu atveju apie pokalbio įrašymą būsite informuotas iš anksto.

Minėtiems tikslams jūsų asmens duomenis „Fjord Bank“ tvarko savo teisėto intereso pagrindu.

Prašom jūsų pateikiant užklausas laikytis bent minimalių asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Jei siekiamam tikslui (pvz., užklausos, skundo, rašto ar prašymo pateikimui) tam tikrų asmens duomenų atskleisti nereikia, tokių perteklinių duomenų nereikėtų nurodyti.

Užklausa ir joje nurodyti asmens duomenys bus saugomi 1 metus nuo atsakymo pateikimo, jeigu nesate sudarę su mumis sandorio. Esant su jumis sudarytam sandoriui (pvz., vartojimo kredito sutarčiai), užklausa ir joje nurodyti asmens duomenys bus saugomi 10 po atitinkamo sandorio pabaigos.

Užklausa ir joje nurodyti asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau, jei tai būtų būtina siekiant apginti „Fjord Bank“ (ar kitų asmenų) teises ir teisėtus interesus, tinkamai administruoti užklausas, išnagrinėti skundą ar išspręsti ginčą, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais.

II. POTENCIALIŲ KLIENTŲ, KLIENTŲ ATSTOVŲ IR NAUDOS GAVĖJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Kreditingumo vertinimas

Jei norėtumėte sudaryti su „Fjord Bank“ vartojimo paskolos sutartį, pirmiausia turėsime įvertinti jūsų kreditingumą ir gebėjimą tokią sutartį sudaryti. Tokia prievolė „Fjord Bank“ yra nustatyta taikomuose teisės aktuose.

Norėdama įvertinti jūsų kreditingumą, „Fjord Bank“ gali tvarkyti šiuos jūsų asmens duomenis:

 • tapatybės ir kontaktinius duomenis (pvz., vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą ir vietą, tautybę, asmens tapatybės dokumento duomenis, el. pašto adresą, telefono numerį ir kt.);
 • duomenis apie šeimą (pvz., šeiminę padėtį, išlaikytinių skaičių, sutuoktinio (-ės) tapatybės duomenis, duomenis apie suteiktus įgaliojimus, ikivedybines sutartis ir kt.);
 • su finansine padėtimi susijusius duomenis (pvz., darbo vieta, pareigos, verslo ar individuali veikla, duomenys apie pajamas (įskaitant praėjusių laikotarpių) ir turimą turtą, duomenys apie įsipareigojimus finansų įstaigoms ir kitiems kreditoriams, kiti jūsų (ir (arba) jūsų šeimos) esamai ar būsimai finansinei padėčiai įvertinti aktualūs duomenys);
 • su jūsų gebėjimu sudaryti vartojimo paskolas susijusius duomenis (pvz., duomenis apie jūsų teisinį veiksnumą ir draudimus skolintis).

Didžiąją minėtų duomenų dalį „Fjord Bank“ gauna tiesiogiai iš jūsų. Vis dėlto minėtus duomenis „Fjord Bank“ gali tikrinti ir jų prašyti iš įvairių išorės registrų ir informacinių sistemų, kurias administruoja viešosios ir privačios organizacijos, pavyzdžiui, valstybės įmonės Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA), Lietuvos banko, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, valstybės įmonės „Regitra“, UAB „Creditinfo Lietuva“ ir kitų finansų įstaigų.

Kai vartojimo paskolos paraiška pateikiama naudojantis „Fjord Bank“ vartojimo kredito tarpininkų paslaugomis, jūsų kreditingumo įvertinimui reikalingi asmens duomenys gali būti gaunami ir iš tokių vartojimo kredito tarpininkų. Pastariesiems taip pat gali būti teikiami duomenys, reikalingi ataskaitų pateikimui (pvz., informacija apie suteiktą/nesuteiktą vartojimo paskolą).

Pažymėtina, kad jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmai šioje politikoje nurodytomis sąlygomis pradedami jums patvirtinus susipažinimą su šia politika paskolos paraiškos pildymo svetainėje metu arba „Fjord Bank“ vartojimo kredito tarpininkui perdavus jūsų asmens duomenis kreditingumo ir gebėjimo sudaryti vartojimo paskolos sutartį vertinimo tikslu.

„Fjord Bank“ gali su jumis susiekti paskolos paraiškoje nurodytais kontaktiniais duomenimis, jei paraiškos pildymas būtų nebaigtas ir (ar) kitaip nutrūktų, ir pasiūlyti užbaigti paraiškos pildymą ir(ar) paaiškinti/sužinoti paraiškos neužbaigimo priežastis (techninis sutrikimas ir(ar) kitos).

„Fjord Bank“ tvarkys gautus asmens duomenis norėdama įvertinti jūsų kreditingumą ir gebėjimą sudaryti vartojimo paskolos sutartį 10 metų nuo įsipareigojimų pagal vartojimo paskolos sutartį įvykdymo dienos, nebent ilgesnis asmens duomenų saugojimo laikotarpis būtų nustatytas taikomuose įstatymuose.

Jei nesutiksite pateikti mums savo asmens duomenų, būtinų jūsų kreditingumui ir gebėjimui sudaryti vartojimo paskolos sutartį įvertinti, „Fjord Bank“ negalės jums pateikti pasiūlymo dėl vartojimo paskolos suteikimo.

Paslaugų teikimas

„Fjord Bank“ yra kredito įstaiga, vykdanti veiklą pagal Lietuvos banko išduotą specializuoto banko licenciją. Teikdama paslaugas „Fjord Bank“ griežtai laikosi taikomų įstatymų reikalavimų.

„Fjord Bank“ tvarkys jūsų asmens duomenis norėdama suteikti atitinkamas banko paslaugas sudarant ir (arba) vykdant su jumis sudarytą sutartį. Šiam tikslui „Fjord Bank“ gali tvarkyti paraiškoje nurodytus jūsų asmens duomenis, kontaktinius duomenis, įvairius su sandoriais ir su sutarčių sudarymu susijusius duomenis, duomenis, gautus iš išorės duomenų registrų, taip pat kitus, atitinkamų „Fjord Bank“ finansinių paslaugų suteikimui reikalingus duomenis.

Pažymėtina, kad vartojimo kredito sutarties sudarymo atveju „Fjord Bank“ turi teisinę prievolę nuolat stebėti ir vertinti kredito gavėjų finansinę būklę, tuo tikslu, be kitą ko, pasitelkiant išorės šaltinius (pvz., vykdant su jumis sudarytą vartojimo kredito sutartį „Fjord Bank“ gali užklausti UAB „Creditinfo Lietuva“, SODRA ir/ar kitus išores registrus, ir/ar informacines sistemas, kad būtų gauti ir įvertinti nauji, su jūsų finansine būkle susiję duomenys).

Bet kuriuo atveju „Fjord Bank“ tvarko savo klientų asmens duomenis tik tiek, kiek yra būtina tinkamam paslaugų teikimui ir „Fjord Bank“ teisinių prievolių įgyvendinimui užtikrinti.

Savo klientų duomenis „Fjord Bank“ saugo 10 metų nuo atitinkamos sutarties įvykdymo dienos, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose yra nustatytas ilgesnis asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba asmens duomenis saugoti yra būtina ilgiau siekiant apsaugoti „Fjord Bank“ interesus.

„Fjord Bank“ priėmus sprendimą nesudaryti sutarties (vartojimo kredito, indėlio ir(ar) kitos „Fjord Bank“ teikiamų paslaugų sutarties), jūsų asmens duomenys bus saugomi 1 metus nuo sprendimo nesudaryti sutarties dienos, siekiant apsaugoti „Fjord Bank“ interesus ginčo atveju, pateikti įrodymus atsakingoms institucijoms vykdant nusikaltimų tyrimus.

Prieiga prie individualios kliento paskyros

Kiekvienas „Fjord Bank“ klientas turi galimybę prisijungti prie asmeninės paskyros „Fjord Bank“ svetainėje. Klientai turi galimybę prisijungti prie savo paskyrų „Fjord Bank“ svetainėje naudodamiesi elektroniniu parašu arba kitomis „Fjord Bank“ svetainėje nurodomomis priemonėmis.

Norėdama užtikrinti savo klientų paskyrų tinkamą administravimą ir saugumą, „Fjord Bank“ gali papildomai tvarkyti asmens duomenis, pavyzdžiui, kliento unikalų vidinį identifikacinį numerį, duomenis apie kliento veiksmus paskyroje, duomenis apie sėkmingus ir nesėkmingus bandymus prisijungti ir kitus techninius duomenis, kurie yra būtini siekiant saugiai administruoti kliento paskyrą „Fjord Bank“ svetainėje. Esant pagrįstam poreikiui, visos taikomos saugumo priemonės yra kartkartėmis išbandomos ir atnaujinamos. Minėtus duomenis „Fjord Bank“ tvarko vykdydama su klientais sudarytas sutartis.

Administruodama klientų paskyrų sistemą, „Fjord Bank“ saugo klientų asmens duomenis minėtą laiko tarpą, t. y. 10 metų nuo sutarties įvykdymo dienos, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose yra nustatytas ilgesnis asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba asmens duomenis saugoti yra būtina ilgiau siekiant apsaugoti „Fjord Bank“ interesus.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

„Fjord Bank“ tvarko savo klientų, jų atstovų ir naudos gavėjų asmens duomenis vykdydama griežtus sankcijų, kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo reikalavimus, nustatytus taikomuose įstatymuose ir „Fjord Bank“ vidaus procedūrose.

Prieš užmegzdama verslo santykius (dalykinius santykius), „Fjord Bank“ privalo nustatyti kliento, jo atstovo ar naudos gavėjo tapatybę, taip pat vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną. Minėtiems tikslams įgyvendinti mes renkame/atnaujiname duomenis apie jūsų lėšų šaltinį, vykdomą veiklą, pilietybę, duomenis apie tai, ar esate politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo, ir kitus duomenis, būtinus užtikrinti principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimą. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į aplinkybes, minėtus duomenis taip pat galime rinkti ir tvarkyti apie su jumis susijusius asmenis, tokia apimtimi, kiek tai būtina, kad užtikrintume pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei sankcijų reikalavimus.

„Fjord Bank“ saugo jūsų asmens duomenis 10 metų nuo sandorio įgyvendinimo dienos arba santykių su klientu nutraukimo dienos. Tam tikrais taikomuose įstatymuose nustatytais atvejais tam tikri asmens duomenys saugomi trumpesnį laiko tarpą (pvz., dalykinių santykių su klientais korespondencija saugoma 5 metus nuo dalykinių santykių pabaigos).

Skolų išieškojimas

Veikdama kaip kreditorius, „Fjord Bank“ tvarko savo skolininkų asmens duomenis tinkamo skolų išieškojimo ir administravimo tikslais.

Šių duomenų tvarkymas yra skirtas atitinkamoms sutartims vykdyti. Šiuo atveju „Fjord Bank“ įsipareigoja veikti pagal vartojimo paskolų įstatymus ir kitų teisės aktų taikomas nuostatas. Be to, „Fjord Bank“ gali tvarkyti savo skolininkų duomenis „Fjord Bank“ ar kitų trečiųjų šalių (kurioms gali būti pateikti skolininko duomenys) teisėto intereso pagrindu.

Skolų išieškojimo ir administravimo tikslais „Fjord Bank“, arba jos vardu veikiantys duomenų tvarkytojai (pvz., skolų išieškojimo įmonės) gali rinkti papildomus duomenis apie skolininkus (pvz., kreditingumą, šeiminę padėtį, užimtumą, finansinę padėtį, turimą turtą, turto suvaržymus) iš kitų teisėtų duomenų šaltinių, kaip antai UAB „Creditinfo Lietuva“, valstybės įmonės Registrų centro (Gyventojų registras, Nekilnojamojo turto registras, Turto arešto aktų registras, Sutarčių ir teisių suvaržymų registras), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA), Lietuvos banko administruojamų duomenų bazių ir kitų šaltinių.

Atkreipkite dėmesį, kad, jums vėluojant vykdyti savo finansinius įsipareigojimus „Fjord Bank“, duomenis apie jūsų skolą galime perduoti kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“, o taip pat skolų išieškojimo įmonei UAB Legal Balance, kitoms jungtines skolininkų duomenų bazes tvarkančioms ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiančioms įmonėms (daugiau informacijos ieškokite šios politikos skyriuje „Asmens duomenų gavėjai“).

Skolininkų asmens duomenis „Fjord Bank“ tvarko tiek laiko, kiek reikia tinkamam skolos administravimui ir skolos išieškojimui, nebent taikomuose teisės aktuose būtų nustatytas ilgesnis tam tikrų dokumentų ir (arba) asmens duomenų saugojimo laikotarpis.

Įsiskolinimo atveju „Fjord Bank“ gali sudaryti reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią dalis arba visos „Fjord Bank“ reikalavimo teisės į jūsų įsiskolinimą perleidžiamos naujam kreditoriui. Tokiu atveju naujajam kreditoriui bus perduodami visi tokiam reikalavimo teisės tinkamam įgyvenimui reikalingi jūsų asmens duomenis.

Mokėjimo inicijavimas

„Fjord Bank“ mokėjimo iniciavimo paslaugos neteikia, tačiau, bendradarbiaudama su atitinkamos paslaugos teikėjais, įgalina jus pasinaudoti mokėjimo inicijavimo paslauga ir atlikti mokėjimus „Fjord Bank“. Šiuo tikslu „Fjord Bank“ mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui mokėjimo iniciavimo paslaugai tinkamai atlikti perduoda jūsų asmens kodą, mokėtiną sumą, mokėjimo paskirties aprašymą, elektroninį paštą, telefono numerį.

Perduotus jūsų asmens duomenis mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas saugo 3 metus nuo mokėjimo operacijos įvykdymo.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

„Fjord Bank“ naudoja tiesioginę rinkodarą norėdama jus informuoti apie savo produktus, paslaugas ir pasiūlymus, kurie gali būti jums aktualūs. Minėtu tikslu „Fjord Bank“ tvarko šiuos jūsų asmens duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą.

Naudodami jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, tvarkysime jūsų asmens duomenis jūsų sutikimo pagrindu, pvz., pateiktu pildant vartojimo kredito paraišką svetainėje. Savo paslaugas taip pat galime reklamuoti esamiems klientams savo teisėto intereso pagrindu.

Atkreipkite dėmesį, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu ir be jokių išlaidų prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami įgyvendinti šią savo teisę susisiekite su mumis el. paštu adresu [email protected] arba telefonu +370 5 251 1181. Jūs taip pat galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pvz., naujienlaiškių ar kitos reklaminės informacijos, paspaudę el. laiške pateiktą nuorodą arba įvykdę atitinkamoje tiesioginės rinkodaros žinutėje pateiktus nurodymus. Pastebėtina, kad mums gali prireikti iki penkių darbo dienų savo sistemoms atnaujinti, pakeičiant jose nustatymus ir nutraukiant tiesioginės rinkodaros pranešimų teikimą.

Tiesioginės rinkodaros tikslais jūsų asmens duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutikimo gavimo dienos arba nuo dienos, kurią tapote „Fjord Bank“ klientu, nebent atšauktumėte duotą sutikimą ar kokiu kitu būdu paprieštarautumėte, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, anksčiau nei pasibaigs nurodytas laikotarpis. Pasibaigus minėtam terminui, jūsų asmens duomenis įrodymų apie gautą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros tikslu papildomai tvarkysime (saugosime) 2 metus.

IV. LANKYMASIS SVETAINĖJE

Jums apsilankius „Fjord Bank“ svetainėje, „Fjord Bank“ gali tvarkyti jūsų IP adresą, taip pat kitus tinklo duomenis, jei juos pateiksite. Tokie duomenys renkami naudojant slapukus ir (arba) panašius technologinius sprendinius naudotojo sutikimo pagrindu.

Slapukai yra mažos rinkmenos, talpinamos naršyklėje ir saugomos jūsų įrenginyje. Slapukai yra talpinami jūsų kompiuteryje jums pirmą kartą apsilankius „Fjord Bank“ svetainėje. Slapukais siekiama užtikrinti patogų ir saugų svetainės veikimą ir analizuoti svetainės lankytojų elgesį. Slapukai leidžia mums geriau pritaikyti svetainę lankytojų poreikiams.

Slapukai yra valdomi „Fjord bank“ slapukų valdymo skydelyje, kuris prienamas jums pirmą kartą apsilankius „Fjord Bank“ svetainėje. Minėtą valdymo skydelį iškviesti ir pakeisti pasirinkimus galite bet kada vėliau, paspausdami šią skydelio išvietimo nuorodą. Pažymėtina, kad kai kurių rūšių slapukai (būtinieji) negali būti išjungti „Fjord bank“ slapukų valdymo skydelyje – „Fjord Bank“ svetainė be jų negalėtų tinkamai veikti.

Pastebėtina, kad, jūs galite sukonfigūruoti savo naršyklę ir neleisti naudoti kai kurių ar visų slapukų (įskaitant būtinųjų) arba nustatyti, kad prieš leidžiant naudoti slapukus būtų prašoma jūsų sutikimo. Norėdami tai padaryti prašome vadovautis jūsų naudojamos interneto naršyklės vartotojo instrukcijomis (daugiau informacijos apie tai, kaip galite pasirinkti ar keisti naršyklės nustatymus, ieškokite svetainėse www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org). Atkreipiame dėmesį, kad pakeitus interneto naršyklės nustatymus ir pasirinkus nepriimti jokių slapukų arba priimti tik dalį slapukų, „ Fjord Bank“ svetainė tinkamai neveiks (negalėsite lankytis kai kuriose mūsų svetainės dalyse ar naudotis visomis svetainės funkcijomis).

„Fjord Bank“ svetainėje naudojami toliau lentelėje nurodyti slapukai:

Būtinieji

(Pavadinimas - Galiojimo laikas - Aprašymas)

sessionId - Galioja iki kol vartotojas palieka svetainę - Sesijos unikalus numeris, naudojamas identifikuoti užklausas iš tos pačios sesijos.

bId - Neterminuotai - Naršyklės unikalus numeris, naudojamas tam pačiam klientui identifikuoti.

cfduid - Mėnuo - Skirtas saugiam naršymui (nukreipimui nuo http į https protokolą).

presence - Galioja iki kol vartotojas palieka svetainę - “Facebook”. Pokalbių lango būsena - leidžia naudotis pokalbiu langu, gerina vartotojo patirtį.

spin - 7 dienos - “Facebook”. Ekrano arba lango matmenys - suteikia galimybę naudotojui mėgautis optimaliu ekrano rodiniu.

fr - 90 dienų - “Facebook”. Naudotojo ir naršyklės ID; laiko žyma; kiti įvairūs duomenys - „“Facebook”“ pirminis reklaminis slapukas, naudojamas reklamai teikti, ją vertinti ir jos aktualumui tobulinti.

_fbp - 90 dienų - “Facebook”. Padomenio indeksas, laiko žyma, atsitiktinis skaičius - identifikuoja naršykles, kad būtų galima teikti reklamos ir svetainės analizės paslaugas.

xs - Metai - “Facebook”. Seanso ID, sukūrimo laikas, autentifikavimo vertė, saugaus seanso būsena, kaupimo grupės ID - Naudojamas kartu su c_user slapukais, siekiant autentifikuoti jūsų tapatybę „“Facebook”“.

c_user - Metai - “Facebook”. Naudotojo ID - Naudojamas kartu su xs slapukais, siekiant autentifikuoti jūsų tapatybę „“Facebook”“.

act - 90 dienų - “Facebook”. Identifikatorius ir laiko žyma - Skirtas išlaikyti vartotoją prisijungusį, jei jis to pageidauja.

sb - 2 metai - “Facebook”. Naršyklės identifikatorius ir laiko žyma - identifikuoja naršykles prisijungimo autentifikavimo tikslais.

datr - 2 metai - “Facebook”. Naršyklės identifikatorius ir laiko žyma - identifikuoja naršykles prisijungimo autentifikavimo tikslais.

Statistika

_ga - 2 metai - Naudojamas vartotojų atskyrimui.

_gid - 24 valandos - Naudojamas vartotojų atskyrimui.

_gat_* - 1 minutė - Naudojamas užklausų skaičiaus kontrolei. Jei “Google” Analytics yra įdiegtas per “Google” Tag manager, šis slapukas bus pavadintas _dc_gtm_*.

_gac_* - 90 dienų - Slapuką sudaro prieigos raktas, kurį galima naudoti norint nuskaityti kliento ID iš AMP kliento ID paslaugos. Kitos galimos vertės nurodo atsisakymą, vykstančios užklausos

TradeDoublerGUID, GUID, SYNC - 1 metai - „TradeDoubler“ sistemos slapukas, padedantis susieti vartotojo veiksmų svetainėje istoriją su reklama.

Rinkodara

IDE - 1 metai - “Google” reklamos slapukas, naudojamas naudotojų stebėjimo ir reklamų taikymo tikslais.

DSID - 2 mėnesiai - “Google” reklamos slapukas reklamos našumui stebėti ir siūlyti skelbimus lankytojams pagal anksčiau aplankytas svetaines.

UULE - 1 diena - “Google” reklamos slapukas reklamos našumui stebėti ir siūlyti skelbimus lankytojams pagal anksčiau aplankytas svetaines.

COMPASS - 1 metai - “Google” rinkodarai vykdyti.

DV - 15 minučių - “Google” reklamos slapukas, naudojamas naudotojų stebėjimo ir reklamų taikymo tikslais.

APISID - 2 metai - “Google” reklamos slapukas reklamos našumui stebėti ir siūlyti skelbimus lankytojams pagal anksčiau aplankytas svetaines.

__Secure-APISID - 8 mėnesiai - Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas “Google” reklamas.

SAPISID - Galioja iki kol vartotojas palieka svetainę - Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas “Google” reklamas.

CONSENT - Neterminuotai - Skirtas saugoti lankytojo pasirinkimui dėl sutikimo naudotis slapukus.

SID - 2 metai - “Google” slapukas, naudojamas “Google” paskyros ID užšifravimui. Naudojamas kartu su HSID slapuku blokuoja įvairių tipų duomenų nusavinimo atakas.

__Secure-3PSID - 8 mėnesiai - Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas “Google” reklamas.

HSID - 2 metai - “Google” slapukas, naudojamas “Google” paskyros ID ir prisijungimo laiko įrašų užšifravimui.

SSID - Galioja iki kol vartotojas palieka svetainę - “Google” slapukas, skirtas vartotojo atpažinimui svetainėje.

NID - 6 mėnesiai - “Google” reklamos slapukas reklamos našumui stebėti ir siūlyti skelbimus lankytojams pagal anksčiau aplankytas svetaines.

__Secure-HSID - 8 mėnesiai - Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas “Google” reklamas.

__Secure-SSID - 8 mėnesiai - Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas “Google” reklamas.

__Secure-3PAPISID - 8 mėnesiai - Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas “Google” reklamas.

SEARCH_SAMESITE - 6 mėnesiai - Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas “Google” reklamas.

__Secure-3PSIDCC - 8 mėnesiai - Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas “Google” reklamas.

1P_JAR - 1 mėnuo - “Google” reklamos slapukas reklamos našumui stebėti ir siūlyti skelbimus lankytojams pagal anksčiau aplankytas svetaines.

SIDCC - 3 mėnesiai - “Google” slapukas, skirtas vartotojo atpažinimui svetainėje.

„Fjord Bank“ taip pat naudojasi internetinių reklamų teikėjų / socialinių tinklų paslaugomis (“Google”, “Facebook”, LinkedIn, Instagram). Apie šių paslaugų teikėjų renkamus asmens duomenis, taikomas duomenų apsaugos priemones, o taip pat būdus, kaip nesutikti su tokių asmenų vykdomu duomenų tvarkymu galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose, kurios prieinamos: Google; Facebook; LinkedIn; Instagram.

Pažymėtina, jog kai kuriuos slapukus “Fjord bank” svetainėje įdeda trečiosios šalys (“Google”, “Facebook” ir kt.). Dėl informacijos apie šiuos slapukus, jų kontrolės galimybes prašome žiūrėti tų trečiųjų šalių interneto puslapius.

Papildomai pažymėtina, kad “Facebook” slapukai (aprašyti kai būtinieji) leidžia palaikyti pokalbio funkciją ir bendrauti su jumis (vartoju), kad padėtų geriau suprasti jums (vartotojui) kylančius klausimus ir problemas. “Facebook” slapukų apimtį pokalbio funkcijai palaikyti nustato “Facebook”. Dėl pastarosios naudojamų slapukų rūšies, apimties ir sutikimo naudoti slapukus prašome perskaityti “Facebook” slapukų politiką, skelbiamą https://www.facebook.com/policy/cookies.

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PERSONALO ATRANKOS TIKSLU

„Fjord Bank“ gali tvarkyti asmens duomenis personalo atrankos tikslu, jei pateiksite informaciją apie save (pvz., savo CV, motyvaciniame laiške) pretenduodami į darbo vietą „Fjord Bank“. Personalo atrankos tikslais „Fjord Bank“ gali tvarkyti jūsų asmens duomenis sutikimo, duoto tokių duomenų pateikimo metu, pagrindu.

Jūsų pateiktų asmens duomenų saugojimo laikotarpis priklausys nuo konkretaus personalo atrankos proceso termino. Pabaigus atrankos procesą, „Fjord Bank“ toliau netvarkys jūsų asmens duomenų personalo atrankos tikslais, nebent duosite atskirą sutikimą tą daryti.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad, jei atsiųsite mums savo CV, motyvacinį laišką ar kokius kitus savo asmens duomenis „Fjord Bank“ el. paštu mums nepaskelbus personalo atrankos, tuos duomenis turime teisę saugoti ilgiau ir naudoti vėlesnio personalo atrankos proceso metu iki 1 metų.

Prašom jūsų laikytis bent minimalių duomenų apsaugos reikalavimų ir neteikti perteklinės, su jūsų kandidatūra nesusijusios, informacijos.

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SUTARČIŲ SU PREKIŲ IR/AR PASLAUGŲ TEIKĖJAIS SUDARYMO IR VYKDOMO TIKSLU

„Fjord Bank“ prekių ir/ar paslaugų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko prekių ir/ar paslaugų teikėjų (toliau – kontrahentai) atstovų (fizinių asmenų) duomenis. Kontrahentų asmens duomenis taip pat gali būti tvarkomi teisinių reikalavimų įgyvendinimo, „Fjord Bank“ teisėtų įnteresų apsaugos tikslais, pvz., pareiškiant ieškinį teisme. Minėtais tikslais gali būti tvarkomi šie kontrahentų atstovų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, darbo vietos pavadinimas, adresas, pareigos, kontaktinė informacija (telefono numeris, elektronis paštas) ir kita susijusi informacija.

Atsižvelgdama į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisnius reikalavimus, AB „Fjord Bank“ taip pat gali tvarkyti kontrahentų akcininkų ir naudos gavėjų asmens duomenis, pvz., gauti atitinkamus duomenis iš Juridinių asmenų naudos gavėjų informacinės sistemos (JANGIS) ir kitų sistemų bei registrų. Tokiu atveju asmens duomenis tvarkomi tokia apimtimi, kiek tai būtina, kad užtikrintume pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei sankcijų reikalavimus.

„Fjord Bank“ kontrahentų asmens duomenis saugo 10 metų po atitinkamo sandorio pabaigos. Jei sandoris nėra sudaromas, pvz., tarp „Fjord Bank“ ir potencialaus kontrahento vyko derybos, bet sandoris nebuvo sudarytas, asmens duomenys yra saugomi 10 metų po derybų nutraukimo ir/ar sprendimo nesudaryti sandorio priėmimo.

Jeigu sutartyje su kontrahentu nenurodyta arba sutarties kontekstas, arba teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas nereikalauja kitaip, kontrahentų asmens duomenys trečiosioms šalims neperduodami.

Šiame skyriuje nurodyti fiziniai asmenys turi šios politikos X skyriuje nustatytas duomenų subjekto teises.

VII. PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Norėdama įvertinti tam tikras savo klientų savybes, „Fjord Bank“ atlieka asmens duomenų profiliavimą. Profiliavimas yra tam tikras automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, leidžiantis „Fjord Bank“ analizuoti ar prognozuoti, pavyzdžiui, kliento pageidavimus, finansinę padėtį ar interesus.

Klientų kredito rizikos (kreditingumui) įvertinti „Fjord Bank“ naudoja profiliavimą. Tai leidžia mums atsakingai skolinti, suprasti jūsų sugebėjimą įvykdyti finansinius įsipareigojimus. Tai darydami, mes galime įvertinti įvairius su tuo susijusius reikšmingus veiksnius (pvz., jūsų pajamas, kredito istoriją ir t.t.) naudodamiesi duomenimis, kuriuos tiesiogiai pateikėte jūs arba kuriuos gavome iš išorinių registrų bei informacinių sistemų.

Atsižvelgdami į jūsų kredito rizikos profilį, jūsų prašymu galime nuspręsti, ar sudaryti (ar pakeisti) vartojimo kredito sutartį. Tam tikrais atvejais toks sprendimas gali būti priimtas tik automatizuotomis priemonėmis. „Fjord Bank“ gali naudoti automatinį sprendimų priėmimą, kai jūsų kreditingumas nekelia abejonių ir tenkinami visi kiti būtini kriterijai. Tačiau kitose situacijose, kai tam tikrus klausimus reikia išsamiau išanalizuoti, sprendimas suteikti vartojimo kreditą (arba pakeisti esamą susitarimą) priimamas papildomai įtraukiant mūsų darbuotojus. Atkreipkite dėmesį, kad jūs turite teisę reikalauti mūsų darbuotojo dalyvavimo, pareikšti savo poziciją, gauti sprendimo paaiškinimą ir užginčyti tokį sprendimą.

Jūs esate informuotas ir sutinkate, kad „Fjord Bank“, siekdamas įsivertinti galimybę sudaryti su jumis sutartį ir užsitikrinti jos vykdymą (t. y. kreditingumo, finansinės rizikos vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais), pasitelkiant duomenų tvarkytoją UAB „Scorify“ ir/ar UAB „Creditinfo Lietuva“ skaičiuos jūsų kredito reitingą. Apskaičiuojant kredito reitingą bus atliekamas automatinis jūsų savybių (kaip pvz., kredito istorijos, finansinės padėtis ir (ar) susijusių kriterijų) vertinimas, t. y. profiliavimu pagrįstas automatizuotas sprendimas – įsiskolinimo tikimybės ir (ar) nemokumo rizikos skaitinis vertinimas, pagal kurį asmuo priskiriamas tam tikrai klientų kategorijai. Atliekamas kredito reitingo apskaičiavimas ir vertinimas gali daryti poveikį priimant sprendimą dėl sutarties su jumis sudarymo (kaip pvz., dėl žemo kredito reitingo, „Fjord Bank“ gali nesudaryti sutarties). Atitinkamai, jūs turite teisę nesutikti su minėtu automatizuotu sprendimu (pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą) bei prašyti žmogaus įsikišimo (darbuotojo peržiūros ir (ar) pakartotinio vertinimo).

Automatizuoto vertinimo metodai yra reguliariai peržiūrimi siekiant užtikrinti, kad jie būtų sąžiningi, efektyvūs ir objektyvūs.

Taip pat „Fjord Bank“ gali naudoti profiliavimą siekiant užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą. Atsižvelgiant į įvairius su klientais susijusius rizikos veiksnius, mes galime juos priskirti tam tikroms rizikos kategorijoms.

Galiausiai „Fjord Bank“ gali naudoti profiliavimą, siekiant patobulinti savo klientų skaitmeninių paslaugų patirtį ir atlikti analizę tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei tiesioginė rinkodara nėra ribojama mūsų kliento, mes galime tvarkyti savo kliento asmeninius duomenis teikdami bendrus ir suasmenintus pasiūlymus. Tokia rinkodara gali būti pagrįsta kliento elgesiu mūsų svetainėje ir mūsų teikiamų paslaugų parametrais. Atkreipkite dėmesį, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais.

Aukščiau nurodytais tikslais Fjord Bank“ gali vykdyti profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą savo teisėto intereso pagrindu, vykdydama teisines prievoles, sudarydama (ar vykdydama) sutartį ar pagal kliento sutikimą.

VIII. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

„Fjord Bank“ naudojasi tam tikrų duomenų tvarkytojų (t. y. tam tikrų paslaugų teikėjų) paslaugomis jūsų asmens duomenims tvarkyti. Tokie duomenų tvarkytojai gali būti duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės, įmonės, atliekančios tapatybės nustatymą naudojant biometrinius duomenis, o taip pat priemones, leidžiančias tiesioginį vaizdo perdavimą, programinę įrangą kuriančios ir prižiūrinčios įmonės, ryšio paslaugų teikėjai, svetainės veiklos analizę atliekančios įmonės, mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti mūsų duomenų tvarkytojams, tačiau tik tiek, kiek tai yra būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti.

Kaip finansų įstaiga, „Fjord Bank“ gali perduoti tam tikrus savo klientų asmens duomenis kitiems gavėjams, kaip antai:

 • Lietuvos bankui;
 • įvairioms kitoms valdžios institucijoms (pvz., teisėsaugos institucijoms, antstoliams, mokesčiųadministratoriui, priežiūros institucijoms ir finansinės žvalgybos padaliniams);
 • valstybės įmonės Registrų centras administruojamiems registrams ar iš tokių registrų duomenis teikiančiam tarpininkui;
 • „Fjord Bank“ įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;
 • kitoms kredito ir finansų įstaigoms;
 • asmenims, susijusiems „Fjord Bank“ paslaugų teikimu, pavyzdžiui, tokiems kaip vaizdo stebėjimo, informacinių technologijų, telekomunikacijų, prieglobos, archyvavimo, pašto paslaugų teikėjams;
 • skolų išieškojimo bendrovėms ir kitiems asmenims (naujiems kreditoriams) reikalavimų perleidimo atveju;
 • teismams, neteisminio ginčų nagrinėjimo įstaigoms, bankroto ir nemokumo procedūrų administratoriams;
 • įmonėms, atliekančioms tapatybės nustatymą naudojant biometrinius duomenis, o taip pat priemones, leidžiančias tiesioginį vaizdo perdavimą (UAB "Ondato", įmonės kodas 303342439, adresas: Sporto g. 18, Vilniaus m.);
 • vartojimo kredito tarpininkams, kurių sąrašas skelbiamas mūsų svetainėje adresu www.fjordbank.lt/vartojimo-kreditu-tarpininku-sarasas;
 • skolų išieškojimo įmonėms (UAB Legal Balance, įmonės kodas 302528679, adresas: Žalgirio g. 90, Vilniaus m.) skolų išieškojimo atvejais;
 • kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163A, adresas: Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius), UAB “Scorify” (įmonės kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24 Vilnius);
 • mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjams (UAB Kevin EU, įmonės kodas 304777572, adresas: Lvivo g. 25-104, Vilnius).

Jūs esate informuotas ir sutinkate, kad jums kreipiantis pas vartojimo kredito tarpininką finansinių paslaugų suteikimo tikslais bei vartojimo kredito tarpininko svetainėje paliekant asmeninius duomenis, informacija apie Jus „Fjord Bank“ sistemoje bus gaunama iš kitų šaltinių, pvz., VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos, VĮ „Regitra“, Negaliojančių dokumentų registro (LR vidaus reikalų ministerija), Ieškomų asmenų registro (Policijos departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos), UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“, Lietuvos banko ir kitų asmenų (kredito įstaigų ir kt.). Iš kitų šaltinių surinkta informacija apie Jus lieka „Fjord Bank“ duomenų bazėje. „Fjord Bank“tvarkys jūsų asmeninius duomenis tiek, kiek tai bus būtina vartojimo kredito sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais šioje Politikoje nustatytomis sąlygomis.

Jums vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus ilgiau nei 30 dienų, „Fjord Bank“ gali perduoti informaciją apie jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus, ir informaciją apie tokių įsipareigojimų vykdymą, skolas ir jų grąžinimą kreditų biurui UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB “Scorify”. UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB “Scorify” tvarkys tuos duomenis ir teiks juos trečiosioms šalims (pvz., finansų institucijoms, telekomunikacijų bendrovėms, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams) siekdama teisėto intereso ir tikslų, t. y., įvertinti jūsų kreditingumą ir valdyti skolas.

UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB “Scorify” tvarko jūsų duomenis 10 metų nuo atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo dienos. Savo kredito istoriją galite sužinoti susisiekę tiesiogiai su UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB “Scorify” arba naudodamiesi „Finpass“ programėle (kurią galite atsisiųsti iš „App Store“ ar „”Google” play“).

Daugiau informacijos apie tai, kaip UAB „Creditinfo Lietuva“, “ UAB “Scorify” tvarko jūsų duomenis, taip pat savo, kaip duomenų subjekto, teises ieškokite svetainėse www.manocreditinfo.lt , www.scorify.ai arba susisiekite su minėtų bendrovių duomenų apsaugos pareigūnu adresu [email protected], [email protected]. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui, jeigu jūsų teisės pažeidžiamos.

 • Potencialūs (ar esami) „Fjord Bank“ veiklos (ar jos dalies) perėmėjai;
 • Kiti asmenys, kuriems asmens duomenis atskleisti reikia ar galima pagal „Fjord Bank“ ar jos veiklai taikomus teisės aktus.

Paprastai jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse. Vis dėlto tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į EEE nepriklausančias šalis. „Fjord Bank“ vertina visas su tarptautiniu asmens duomenų perdavimu susijusias aplinkybes ir įgyvendina tinkamas saugumo priemones tam, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti pagal šią politiką ir taikomus įstatymus (pvz., kur reikalinga, „Fjord Bank“ užtikrina, kad jūsų asmens duomenų gavėjai laikytųsi EEE duomenų apsaugos standartų sudarydama su jais sutartis, apimančias Europos Komisijos priimtas standartines duomenų apsaugos sąlygas).

IX. DUOMENŲ SAUGUMAS IR SUNAIKINIMAS PASIBAIGUS SAUGOJIMO TERMINAMS

Asmens duomenų saugumą „Fjord Bank“ vertina labai rimtai ir deda visas pastangas, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo ar pakeitimo, atskleidimo ar peržiūros neturint leidimo.

„Fjord Bank“ taiko technines, fizines ir administracines saugumo priemones klientų duomenims apsaugoti. Pavyzdžiui, „Fjord Bank“ nuolat atnaujina ir išbando savo saugumo technologijas, naudoja duomenų šifravimą ar pseudonimų suteikimą, kur įmanoma. „Fjord Bank“ tvarko tik tuos duomenis, kurių pakanka ir kurie yra aktualūs „Fjord Bank“ tikslams ir suteikia prieigą prie jūsų asmens duomenų tik tiems darbuotojams ir partneriams, kuriems tokius duomenis žinoti yra būtina.

Pasibaigus šioje politikoje nurodytiems duomenų saugojimo (tvarkymo) terminams (įskaitant duomenų saugojimą (tvarkymą), kuris nutraukiamas patenkinus jūsų reikalavimą ištrinti duomenis), surinktus asmens duomenis sunaikinsime (ištrinsime) arba tokie duomenys taps anoniminiais. Pažymėtina, kad kai kurie kompiuterių failuose saugomi asmens duomenys tam tikrą laiką dar gali būti prieinami pasibaigus jų saugojimo terminui duomenų atsarginių kopijų sistemose, tačiau prieiga prie tokių asmens duomenų yra griežtai ribojama.

X. JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Jūs turite šias, su savo asmens duomenimis susijusias, teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir būti informuotas apie tai, kaip jie tvarkomi. Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar „Fjord Bank“ tvarko jūsų asmens duomenis ar ne, gauti informaciją apie tvarkymą ir savo asmens duomenų kopiją;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad ištaisytumėme duomenis. Prieš duomenis ištaisydama „Fjord Bank“ gali tikrinti, ar duomenys yra tikslūs;
 • teisę reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis. Jūs galite reikalauti, kad ištrintumėme jūsų duomenis esant tam tikroms aplinkybėms. „Fjord Bank“ neprivalo vykdyti jūsų prašymo ištrinti asmens duomenis, jei asmens duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus ar norint pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus;
 • teisę reikalauti, kad „Fjord Bank“ apribotų jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tam tikromis teisės aktuose nustatytomis aplinkybėmis (duomenų tvarkymas yra neteisėtas, duomenų subjektas užginčija asmens duomenų tikslumą, nesutinka su duomenų tvarkymu teisėtais „Fjord Bank“ pagrindais ir pan.) turite teisę reikalauti, kad apribotumėme jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę reikalauti, kad „Fjord Bank“ pateiktų jums asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat reikalauti, kad tokius duomenis perduotumėme tiesiogiai kitam duomenų valdytojui, tačiau tik tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas jūsų sutikimu ir vykdomas automatizuotomis priemonėmis;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi „Fjord Bank“ teisėtų interesų pagrindu, jei manote, kad jūsų pagrindinės teisės ir laisvės yra svarbesnės nei „Fjord Bank“ teisėti interesai. Jums paprieštaravus duomenų tvarkymui, „Fjord Bank“ suteikiama proga įrodyti, kad „Fjord Bank“ turi įtikinamų teisėtų interesų, kurie yra viršesni nei jūsų teisės ir laisvės;
 • teisę panaikinti sutikimą. Jei jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pagal atskirą sutikimą, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

„Fjord Bank“ deda visas pastangas, kad galėtumėte įgyvendinti savo teises ir kad atsakytų į jums kylančius klausimus dėl šios politikos. Norėdami įgyvendinti bet kurią iš nurodytų savo teisių arba pateikti užklausą, pranešimą ar skundą, prašom susisiekti su „Fjord Bank“ duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu adresu [email protected] arba paštu adresu Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuva.

„Fjord Bank“ privalo atsakyti į jūsų rašytinį prašymą per daugiausia 30 kalendorinių dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos. Ypatingomis aplinkybėmis, dėl kurių „Fjord Bank“ gali prireikti papildomo laiko, atsakymo pateikimo terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams priklausomai nuo situacijos sudėtingumo. „Fjord Bank“ gali atsisakyti patenkinti jūsų prašymą, pateikdama rašytinį pagrįstą pranešimą, jei nustatomos taikomuose teisės aktuose išdėstytos aplinkybės.

Jei manote, kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba pažeidžiant jūsų teises, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir pateikti skundą. Vis dėlto prieš pateikiant oficialų skundą skatiname Jus pirma susisiekti su „Fjord Bank“, kad rastumėme tinkamą problemos sprendimą.

Versija 2.0